Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestrowanie dzienników budowy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rejestracja dziennika budowy następuje na wniosek.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.

Informacje uzupełniające

Inwestor o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych jest obowiązany zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, przed ich rozpoczęciem, dołączając:

 • zarejestrowany dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42. ust. 2 pkt 2, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 047

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta dla opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu obiektu budowlanego
Szablon dokumentu
 • Dziennik budowy w formacie A-4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem, z zamieszczonym na pierwszej stronie imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski z podaniem ich specjalności i numerów uprawnień budowlanych, potwierdzonym przez te osoby podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków
 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury