Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 • W terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest złożyć organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych dotyczących:

  • nazwy stowarzyszenia zwykłego, jego celu lub celów, terenu i środków działania oraz adresu siedziby,

  • imienia i nazwiska przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

  • imienia i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

  • regulaminu,

  • posiadania statusu organizacji pożytku publicznego,

  • przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,

  • imienia i nazwiska likwidatora stowarzyszenia zwykłego,

Załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

 • Stowarzyszenie zwykłe jest także zobowiązane informować organ nadzorujący o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (zgodnie z art. 40b ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Informacje uzupełniające

Szczegółowe informacje można również znaleźć pod adresem: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/uzyteczne-dla-ngo/ (w zakładce stowarzyszenia zwykłe).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis zmian,

 • do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji, gdy wniosek o wpis zmian zawierał braki i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek określony w rozdziale 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Miejsce załatwienia

Biuro Aktywności Miejskiej
Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115
III piętro, pok. 306

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Dokumenty stanowiące podstawy zmiany: protokoły oraz listy obecności z posiedzeń organów władz stowarzyszenia zwykłego podczas których dokonano zmian wraz z uchwałami w tym zakresie (np. uchwała o wyborze przedstawiciela wraz z protokołem i listą obecności ze Zgromadzenia Członków na którym podjęto tę uchwałę)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 40b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.)

 • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644)

Tryb odwoławczy

W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i niezłożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Aktywności Miejskiej