Podatek rolny – naliczenie (osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

   • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

    • IR-1-„Informacja o gruntach”,

    • ZIR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,

    • ZIR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”,

    • ZIR-3 „Dane pozostałych podatników”.

   • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

    • IR-1 „Informacja w sprawie podatku rolnego",

    • ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”,

    • ZR-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym”.

 2. Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

 3. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

 4. Ustawowe terminy płatności zobowiązania podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada lub 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje uzupełniające

 • Deklaracja na podatek rolny może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 004

Telefony:
+48 (42) 638-50-29
+48 (42) 638-56-62
+48 (42) 638-56-65

Dokumenty można składać również w następujących siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

ul. Zachodnia 47, pok.: 12 (Kancelaria)
al. Politechniki 32, pok.: 005 (Kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B, pok.: 116 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 153, pok.: 203 (Kancelaria)
al. Piłsudskiego 100, pok.: 18 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 27 1240 1037 1111 0011 0909 4026

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów)

  W przypadku przesyłania ww. dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP), oprócz przesłania poniżej wskazanych formularzy, należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego i załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz

Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r. oraz w każdym następnym roku podatkowym

 • IR-1-„Informacja o gruntach”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • ZIR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • ZIR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • ZIR-3 „Dane pozostałych podatników”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.
 • IR-1 „Informacja w sprawie podatku rolnego”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • ZR-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym”

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne
druk do pobrania Szablon dokumentu
 • PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń
druk do pobrania Szablon dokumentu
 • PPO-1 – pełnomocnictwo ogólne
druk do pobrania Szablon dokumentu
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu
 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca od 01.07.2019

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2021 r., poz. 1540)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U z 2019 r., poz. 1105)

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.

 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6580)

Tryb odwoławczy

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Wydziału Finansowego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy