Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Organ gminy na uzasadniony wniosek uprawnionego podmiotu udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby a także dokumentację związaną z dowodami osobistymi dotyczącą jednego dowodu.
 2. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym).
 3. Dane udostępnia się:
  • podmiotom publicznym o ile dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań np. Sądom, Prokuraturze, Policji Strażom Gminnym, organom kontroli skarbowej, państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi;
  • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny w pozyskaniu danych. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes, np. przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku, zniesienie współwłasność.;
  • innym osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią interes faktyczny w udostępnieniu danych jednostkowych i za zgodą osoby, których dane dotyczą (W takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzje administracyjną o odmowie udostępnienia danych. Od decyzji służy odwołanie).
 4. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi może być złożone przez pełnomocnika wnioskodawcy.
 5. Dane udostępnione na podstawie wniosku mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu wskazanym we wniosku.
 6. Każdy może uzyskać dostęp do prowadzonego w formie elektronicznej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji wykazu unieważnionych dowodów osobistych po uwierzytelnieniu się przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego, pod warunkiem wskazania serii i numeru dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, należy załączyć potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych może zostać złożony w dowolnej lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych na terenie Miasta Łodzi.
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi może zostać złożony wyłącznie w lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych zgodnie z miejscem wydania dowodu osobistego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wniosek w postaci papierowej składa się w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl(wybierając zakładkę UM Łódź/WydziałSpraw Obywatelskich, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę):

 • ul. Zachodnia 47, II piętro
 • al. Politechniki 32, parter
 • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1,2 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczących jednego dokumentu lub jednej osoby 31 zł
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi dotyczącą jednego dowodu osobistego 31 zł

Opłatę uiszcza się na konto Getin Noble Bank S.A. Nr 14 1560 0013 2026 0000 0026 0007 z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych lub opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi”.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za udzielone pełnomocnictwo, która jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy 17 zł

Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 z dopiskiem „opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo”.
W celu uzyskania informacji o zwolnieniu albo niepodleganiu opłacie skarbowej należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikami urzędu.
Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Bank S.A. oraz we wpłatomatach Getin Noble Bank S.A., znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”
Szablon dokumentu
Formularz
 • Wypełniony „Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym”
Szablon dokumentu
Formularz
 • Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem)
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku jego udzielenia przez wnioskodawcę
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych – w przypadku gdy udostępnienie danych podlega opłacie
 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo – w przypadku gdy przedłożenie dokumentu udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1604)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 319)

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestrów Dowodów Osobistych lub udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich