Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osobie małoletniej do 18 roku życia przysługuje prawo posiadania dowodu osobistego.
 2. Informacje o e-dowodzie
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w siedzibie organu dowolnej gminy.
 4. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 5. Dowód osobisty wydawany jest nieodpłatnie.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
 7. Osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało 30 dni składa wniosek osobiście w przypadku, kiedy dowód osobisty nie będzie zawierał certyfikatu podpisu osobistego.
 8. Jeżeli dowód osobisty ma zawierać certyfikat podpisu osobistego, o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało 30 dni wnioskuje rodzic lub opiekun prawny.
 9. Osoba, która ukończyła 13 lat po wyrażeniu zgody przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora tej osoby może otrzymać dowód z zamieszczonym certyfikatem podpisu osobistego. W takiej sytuacji certyfikat stanie się ważny od dnia ukończenia 18 lat.Przy odbiorze dowodu osobistego jego posiadacz ustala 4-cyfrowy PIN1 dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz 6-cyfrowy PIN 2 jeśli rodzic, opiekun prawny lub kurator wnioskował o certyfikat podpisu osobistego.Ustalenie kodów PIN jest dobrowolne i może zostać dokonane przy odbiorze dowodu lub w późniejszym terminie w dowolnym organie gminy.
 10. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła ona 5 lat.
 11. Jeżeli wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej został złożony w formie elektronicznej obecność dziecka powyżej 5 lat jest obowiązkowa przy odbiorze dowodu osobistego.
 12. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku i odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 13. Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 14. Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 15. Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (dziecko do 13 roku życia) odbiera rodzic, który wnioskował o wydanie dowodu osobistego albo rodzic nie będący wnioskodawcą lub opiekun prawny.
 16. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dziecko powyżej 13 roku życia) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic, który złożył wniosek albo rodzic nie będący wnioskodawcą lub kurator. Przy odbiorze dowodu osobistego obecność osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest obowiązkowa.
 17. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 18. W przypadku gdy wnioskodawcą o wydanie dowodu osobistego dla dziecka była osoba chora, niepełnosprawna, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego małoletniego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
 19. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.
  Sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania
 20. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
  • żądania wymiany dowodu osobistego:
   1. na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
   2. w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
   3. braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
  • przedstawienia organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego,w tym serii i numeru dowodu osobistego.Uwaga!
   Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 21. Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:
  • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
  • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, licząc od daty zaistnienia zmiany,
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
  • z dniem unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
  • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
  • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
 • Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAPlub na stronie gov.pl.
 • Fotografia załączana do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego odpowiednio w formie papierowej albo elektronicznej.Wyrażenie na wniosku o wydanie dowodu osobistego zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wniosek w formie pisemnej można złożyć w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl(wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział SprawObywatelskich, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę):

 • ul. Zachodnia 47, II piętro
 • al. Politechniki 32, parter
 • ul. Krzemieniecka 2b, parter, sala obsługi,
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
Szablon dokumentu
Formularz
Przykład
 • Jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, o dobrej ostrości oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 573). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • Do wniosku składanego w postaci dokumentu elektronicznego załącza się plik z fotografią o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm spełniającą ww. wymogi.
 • Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów.
 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa, ważny paszport lub inny dokument zawierający fotografię i stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.
 • Rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun przedstawia do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a opiekun dodatkowo postanowienie sądu o ustanowieniu opieki.
 • W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych we wniosku lub niezgodności dotyczącej obywatelstwa na żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich