Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód został uszkodzony jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoba przebywająca poza granicami kraju dowolnego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można dokonać w formie pisemnej w urzędzie lub w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 3. Konsulowi można zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 4. Zgłoszenia utraty w wyniku przestępstwa dokonuje się na Policji.
 5. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 6. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
 7. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego wolne od opłaty, zaświadczenie ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 8. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

Informacje uzupełniające

 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej utratę swojego dowodu osobistego jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAPlub na stronie: gov.pl.
 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
 • Posiadacz dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu drogą elektroniczną lub, który przebywa za granicami Rzeczypospolitej Polskiej i dokonał zgłoszenia utraty (konsulowi) za pomocą poczty lub telefaksu otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu na żądanie.
 • Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty ma obowiązek niezwłocznego przekazania tego dokumentu organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej (np. Poczta Polska - poprzez wrzucenie dowodu do skrzynki pocztowej) lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy lub konsula o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnieniu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego w formie pisemnej dokonuje się osobiście w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl (wybierając zakładkę UM Łódź/WydziałSpraw Obywatelskich, następnie Oddział i lokalizację, w której ma byćwykonana rezerwacja, a później właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę):

 • ul. Zachodnia 47, II piętro
 • al. Politechniki 32, parter
 • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w ePUAP
  • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego 
Szablon dokumentu
Formularz
Przykład
 • Posiadany dokument tożsamości (np. paszport)
 • Inny dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja studencka lub uczniowska, karta Polaka, itp.)
 • Uszkodzony dowód w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich