Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dokonuje wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy złożonych elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Oświadczenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można złożyć osobiście bądź wysłać pocztą do siedziby Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź.
 3. Złożenie niekompletnego oświadczenia lub oświadczenia niezawierającego kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 4. Zarejestrowane oświadczenie może odebrać osobiście pracodawca bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo, w siedzibie Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, Sala A, po uprzednim pobraniu biletu z literą „C: Cudzoziemcy - oświadczenie i odbiór informacji starosty” (obsługa na tych stanowiskach odbywa się wsystemie kolejkowym – w kolejności ustalonej przez biletomat). Bilety wydawane są w godzinach 8.30-12:00.
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wpisuje do ewidencji oświadczenia:
  • spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mających adres głównej siedziby w mieście Łodzi;
  • agencji zatrudnienia posiadających siedzibę w mieście Łodzi oraz zarejestrowanych wKRAZ;
  • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej /CEIDG/ ze stałym meldunkiem w mieście Łodzi;
  • osób fizycznych posiadających stały meldunek w mieście Łodzi.
 6. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
  • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
  • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową);
  • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Informacje uzupełniające

 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek poinformować pisemnie Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi o:
  • podjęciu pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy);
  • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu);
  • cudzoziemiec lub pracodawca, mogą również poinformować Urząd o zakończeniu pracy na podstawie wpisanego do ewidencjioświadczenia
 • Informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca można złożyć:
  • za pośrednictwem platformy praca.gov.pl;
  • za pośrednictwem poczty;
  • osobiście w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wdrodze decyzji administracyjnej odmawia wpisu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wpis do ewidencji następuje w terminie do 30 dni.

Urząd wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy niż określony w oświadczeniu, niewcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń jest procedurą wymagającą uiszczenia wpłaty w wysokości 30 zł przez pracodawcę przed złożeniem oświadczenia do Urzędu (wpłata pobierana jest w związku ze złożeniem dokumentu, anie za wydanie dokumentu) jest to kwota bezzwrotna.

Do każdego składanego oświadczenia opowierzeniu wykonywania pracy należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • tytuł dokonanej wpłaty (oświadczenie o powierzeniu pracy - z określeniem pełnego imienia inazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w oświadczeniu).

Nie będą honorowane dowody wpłaty uwzględniające jej uiszczenie za złożenie więcej niż jednego oświadczenia.

Do każdego składanego oświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie wpłaty za składany dokument dotyczący danego cudzoziemca.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
63 1560 0013 2260 1673 7000 0024

Dokumenty

Wymagane dokumenty

W przypadku składania oświadczeń w formie pisemnej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wypełnia:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, bądź
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.
Szablon dokumentu

Podmiot, który składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 • Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna
 • Kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
 • Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (podmiot, który składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę w wysokości 30zł)
 • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące prowadzenia działalności lub powierzaniem pracy innym osobom
Szablon dokumentu
 • W przypadku osoby fizycznej lub osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą należy złożyć oświadczenie o zameldowaniu
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w zakresie spraw związanych ze składaniem, odbieraniem i podpisywaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017r. poz. 2345)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017r. poz. 2349)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  (Dz. U. z 2017r. poz.2350)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 588 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń wydanej przez starostę służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy (art. 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców