Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestracja pojazdów nowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu (przycisk A lub U w przypadku umówionej wizyty) z „automatu biletowego”. Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – https://wizyty.uml.lodz.pl.

 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:

  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,

  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,

  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.

   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku pojazdu nowego sprowadzonego z zagranicy można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli nowy pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy lub dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

 • Tłumaczenie nie dotyczy świadectwa zgodności WE lub świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 • Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

 • Wniosek o rejestrację pojazdu nowego może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Suma opłat:
Pojazd nowy zakupiony na terytorium Rzeczypospolitej:

samochód

180,50 zł

motocykl, przyczepa

121,50 zł

motorower

111,50 zł

Pojazd nowy zkupiony za granicą:

samochód

256 zł

motocykl

197 zł

przyczepa

121,50 zł

motorower

111,50 zł

pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

(opłata skarbowa)

dowód rejestracyjny

54,00 zł

komplet znaków legalizacyjnych

12,50 zł

nalepka kontrolna na szybę pojazdu

18,50 zł

pozwolenie czasowe

13,50 zł

karta pojazdu

75,00 zł

tablice rejestracyjne (stałe):

samochodowe

80,00 zł

motocyklowe

40,00 zł

motorowerowe

30,00 zł

indywidualne

1000,00 zł

opłata ewidencyjna za wydanie:

dowodu rejestracyjnego

0,50 zł

nalepki kontrolnej

0,50 zł

pozwolenia czasowego

0,50 zł

zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych

0,50 zł

karty pojazdu

0,50 zł

Opłaty za rejestrację pojazdu nowego można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł.),

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pojazd nowy zakupiony na terytorium Rzeczypospolitej:

 • Wniosek o rejestrację
Szablon dokumentu
 • Dowód własności pojazdu (np. rachunek lub faktura)
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana

  • W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją oświadczenie producenta lub importera pojazdu potwierdzające fakt wydania dokumentu

 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym , jeżeli nowy samochód osobowy lub nowy pojazd rodzaju „ samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec lub podrodzaj „czterokołowiec” lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy – dotyczy wprowadzającego pojazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

  • W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu, o którym mowa powyżej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu

 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli nowy pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy

  • W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami może być zastąpiony adnotacją w dowodzie własności określającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej

 • Uwaga - dotyczy opłaty recyklingowej
  W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących uchylenia obowiązku załączania do wniosku o rejestrację dowodu opłaty recyklingowej (500 zł), tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe przepisy związane z tą opłatą.
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pojazd nowy zakupiony za granicą:

 • Wniosek o rejestrację
Szablon dokumentu
 • Dowód własności pojazdu (np. rachunek lub faktura)
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli nowy pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy
  • W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami może być zastąpiony adnotacją w dowodzie własności określającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym , jeżeli nowy samochód osobowy lub nowy pojazd rodzaju „ samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec lub podrodzaj „czterokołowiec” lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy – dotyczy wprowadzającego pojazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej

  • W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu, o którym mowa powyżej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu

 • W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących uchylenia obowiązku załączania do wniosku o rejestrację dowodu opłaty recyklingowej (500 zł), tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe przepisy związane z tą opłatą.na fakturze). Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (numer nadwozia – ramy), dane wprowadzającego.

  Uwaga!
  dotyczy wyłącznie samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.,)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2018.578 j.t.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t., z późn.zm.,)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (DZ.U.2016.689 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.1288)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2016.1084 j.t.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów