Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu (przycisk B lub U w przypadku umówionej wizyty) z „automatu biletowego”. Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – https://wizyty.uml.lodz.pl.

 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:

  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,

  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,

  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.

   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Informacje uzupełniające

 • Rejestracja czasowa dokonywana jest na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

  • wywozu pojazdu za granicę,

  • przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,

  • przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy pojazdu.

 • Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

 • W przypadku gdy wniosek składa jednostka upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostka badawcza producenta pojazdu jego wyposażenia lub części w celu umożliwienia dokonania odpowiednich badań czasowej rejestracji dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

 • W przypadku czasowej rejestracji w celu umożliwienia przeprowadzenie badania technicznego pojazdu lub jego naprawy organ rejestrujący przyjmuje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tablice rejestracyjne w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

 • Tłumaczenie nie dotyczy kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, odpowiadających kodom wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów.Organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

 • Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy lub dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

 • Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

 • Wniosek o rejestrację czasową pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

suma

samochody

62 zł

motocykle, motorowery

37,75 zł

przyczepy

40,75 zł

wywóz za granicę

samochody

112 zł

motocykle

72 zł

motorowery

62 zł

przyczepy

72 zł

pozwolenie czasowe

18,50 zł

komplet znaków legalizacyjnych:

samochód

12,50 zł

motocykl, motorower, przyczepa

6, 25 zł

tablice rejestracyjne (tymczasowe):

samochodowe

30,00 zł

motocyklowe

12,00 zł

motorowerowe

12,00 zł

przyczepy

15,00 zł

opłata ewidencyjna za wydanie:

pozwolenia czasowego

0,50 zł

zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjne(ych)

0,50 zł

pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

(opłata skarbowa)

Uwaga!

Przy wydaniu tablic rejestracyjnych tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę opłata za tablice tymczasowe wynosi odpowiednio:

samochodowe

80 zł

motocyklowe

40 zł

motorowerowe

30 zł

przyczepy

40 zł

opłata ewidencyjna za wydanie:

pozwolenia czasowego

0,50 zł

zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnej (-ych)

0,50 zł

Opłaty za rejestrację czasową pojazdu można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł.),

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rejestrację czasową pojazdu
Szablon dokumentu
Formularz
 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży)

  • W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie

 • Dowód rejestracyjny

  • W przypadku gdy dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z kraju państwa członkowskiego UE składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim – nie dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej

  • W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego

  • W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji

  • W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie

 • W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie o utracie, zagubieniu dokumentu (jeżeli rejestracja jest dokonywana w tym samym organie rejestrującym) lub przedstawia zaświadczenie wydane przez poprzedni organ rejestrujący potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana

  • W przypadku utraty karty pojazdu zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego

 • Tablice rejestracyjne

  • W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie o utracie, zagubieniu tablicy

  • W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży

  • W przypadku braku tablic rejestracyjnych w pojeździe sprowadzonym z zagranicy właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie, o konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony lub o sprowadzeniu pojazdu bez tablic rejestracyjnych, oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację

 • Dodatkowa tablica rejestracyjna (np. na bagażnik rowerowy), jeżeli była wydana
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami adnotacja na dowodzie własności lub zespołu pojazdu, określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)
 • Dokument z Urzędu Celnego potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dotyczy tylko samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t.) albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy – dotyczy wprowadzającego pojazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej

  • W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu

 • Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu (dotyczy pojazdów zarejestrowanych)
 • Uwaga – dotyczy opłaty recyklingowej
  W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących uchylenia obowiązku załączania do wniosku o rejestrację dowodu opłaty recyklingowej (500 zł), tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe przepisy związane z tą opłatą
 • W celu dokonania badania technicznego w przypadku pojazdów zarejestrowanych właściciel pojazdu do wniosku o wydanie pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych dołącza:

  • dowód rejestracyjny,

  • kartę pojazdu jeżeli była wydana,

  • dowód własności jeżeli pojazd nie jest przerejestrowany,

  • tablice rejestracyjne,

  • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.)

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t.,z późn.zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (DZ.U.2016.689 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.1288)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016.457)

Tryb odwoławczy

Odwołanie - w terminie 14 dni od otrzymania decyzji - do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów