Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące sprawy są przyjmowane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00, we wtorki 9.00 – 17.00.

 2. Sprawa załatwiana jest po uprzednim złożeniu podania (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Wydziału pok. B.16 I piętro lub na wydzielonym danego dnia stanowisku bezpośredniej obsługi).

 3. W przypadku składania oświadczenia w trybie art. 233 kk pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań konieczna jest osobista wizyta właściciela pojazdu.

 4. Wydanie zaświadczenia możliwe jest również przez ePUAP za pośrednictwem linku:

  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-dane-pojazdu-i-wlasciciela-krotki-opis-uslugi/s551nj3qkq

Informacje uzupełniające

 • W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni od daty złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B.5, I piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

(opłata skarbowa)

od czynności wydania zaświadczenia

17,00 zł

(opłata skarbowa)

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A.

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela
Szablon dokumentu
Formularz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dokumencie
Szablon dokumentu
 • W przypadku zmiany właściciela pojazdu oryginały dokumentów dotyczących przeniesienia prawa własności do wglądu
 • Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Pisemne pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do załatwienia sprawy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020. 256 j.t. ze zm.)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t. ze zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t., z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów