Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji, wydanie uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego przez policję dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk B w przypadku wydania uwierzytelnionych kserokopii zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, sekretariat Wydziału w przypadku wniosku o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – https://wizyty.uml.lodz.pl.

 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:

  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,

  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,

  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.

   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana

 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

 5. Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu wnioskodawca składa w pok. B5 (sekretariat) I p.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku (uwierzytelnione kserokopie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych), w terminie do 7 (uwierzytelnione kserokopie dokumentów) lub do 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B5 (sekretariat) I piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

(opłata skarbowa)

Od każdej rozpoczętej uwierzytelnionej strony dokumentu

5 zł

(opłata skarbowa)

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (jeśli sprawa dotyczy zatrzymanego dowodu rejestracyjnego)
 • Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu (jeśli sprawa dotyczy dokumentów związanych z rejestracją pojazdu)
 • Dowód osobisty
 • Wypis z rejestru handlowego (sądowego) - w stosunku do osób prawnych
 • Numer REGON - w stosunku do osób prawnych
 • W przypadku zmiany właściciela pojazdu oryginały dokumentów dotyczących przeniesienia prawa własności do wglądu
 • Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu (w przypadku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zatrzymanych przez Policję)
 • Pisemne pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do załatwienia sprawy
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomoctnictwie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów