Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób, które umówiły termin wizyty.
 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
  • potwierdzenie umówionej wizyty w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia,
  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu wizyty

Informacje uzupełniające

 • W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnik powinien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.
 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Ewidencji Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
kancelaria (parter)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokośc opłaty

Za wycofanie pojazdu (samochód ciężarowy, przyczepa o dmc od 3.5 t, ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus) na okres 2 miesięcy.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę, o której mowa powyżej powiększa się o 4,00 zł (od 3 do 12 miesiąca); o 2,00 zł (od 13 do 24 miesiąca); 0,25 zł (od 25 do 48 miesiąca) za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu

80 zł

Za wycofanie samochodu osobowego na okres 3 miesięcy. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł

80 zł

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł (opłata skarbowa)

Opłaty za wycofanie pojazdu można wnieść:

 • gotówką bezpośrednio w kasie Banku Pekao S. A. w siedzibie Wydziału,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w opłatomacie w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,

 • przelewem na konto Bank Pekao S.A. nr: 55 1240 1037 1111 0011 0911 1273 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu)

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Oświadczenie
 • Dowód osobisty (osoby fizyczne)
 • Wypis z rejestru sądowego (osoby prawne)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735 t.j. ze zm.)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 j.t. z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U.2021.1923 j.t)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.2004.285.2856 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130.t.j., ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 t.j., ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji