Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wnioski w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów składane są w sekretariacie (I p. pok. B5) Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 (poniedziałek, środa-piątek 8.00 -15.30, wtorek 9.00 - 16.30).

Informacje uzupełniające

Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi są:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą-oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje na okres 1 roku, licząc od dnia jej wydania.
O decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów może ubiegać się podmiot uprawniony, który:

 1. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej,

 2. złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zawierające klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) że:

  • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66 (ustawy Prawo o ruchu drogowym), odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
  • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
  • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.

Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie może przekazywać blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych osobie, która nabyła pojazd od tego podmiotu, ani innemu podmiotowi.

Na podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego nie można dokonać rejestracji pojazdu.

W przypadku gdy doszło do utraty lub zniszczenia blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podmiot uprawniony jest obowiązany niezwłocznie złożyć staroście oświadczenie w trybie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zawierające klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”), że doszło do utraty dokumentów ze wskazaniem ich serii i numerów lub, że doszło do utraty lub zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych ze wskazaniem ich numeru i numeru znaku legalizacyjnego.

W przypadku gdy w okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów doszło do utraty lub zniszczenia blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych podmiot uprawniony może złożyć wniosek o wydanie, za opłatą oraz opłatą ewidencyjną nowych blankietów w liczbie odpowiadającej liczbie blankietów utraconych lub zniszczonych lub nowych
profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, nie później niż do 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów 100,00 zł
blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 10,00 zł
komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
komplet profesjonalnych tablic samochodowych 80,00 zł
profesjonalna tablica motocyklowa 40 zł
profesjonalna tablica motorowerowa 30 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie:
profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 0,50 zł
zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50zł
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł

Opłata za dokumenty komunikacyjne wnoszona jest:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł.),
 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopi aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców z Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów
 • Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzenia odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części – w przypadku jednostek, o których mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej, nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zawierające klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”), że:
  • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66 (ustawy Prawo o ruchu drogowym), odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
  • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
  • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t.)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018.1600 j.t. z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U.2019.547)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U.2019.564)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu-Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.1288)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów