Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wtórnik dokumentów komunikacyjnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu (przycisk D lub U w przypadku umówionej wizyty) z „automatu biletowego”. Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – https://wizyty.uml.lodz.pl.

 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:

  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,

  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,

  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.

   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Informacje uzupełniające

 • Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (nie dotyczy oświadczenia składanego w trybie odpowiedzialności karnej w przypadku wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu, zagubienia, utraty tablicy rejestracyjnej).

 • W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnik powinien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

 • W przypadku zagubienia pozwolenia czasowego wtórnik dokumentu jest wydawany po złożeniu przez właściciela/współwłaścicieli stosownego oświadczenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

suma opłat

wtórnik dowodu rejestracyjnego

73,50 zł

wtórnik znaków legalizacyjnych

12,50 zł

wtórnik nalepki kontrolnej

19 zł

wtórnik karty pojazdu

75,50

dowód rejestracyjny

54,00 zł

komplet znaków legalizacyjnych

12,50 zł

nalepka kontrolna na szybę pojazdu

18,50 zł

karta pojazdu

75,00 zł

pozwolenie czasowe

18,50 zł

komplet nalepek na tablice tymczasowe (samochód)

12,50 zł

nalepka na tablicę tymczasową (motocykl/motorower/przyczepa)

6,25 zł

pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

(opłata skarbowa)

opłata ewidencyjna za wydanie:

dowodu rejestracyjnego

0,50 zł

karty pojazdu

0,50 zł

nalepki kontrolnej

0,50 zł

zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych

0,50 zł

Opłaty za wydanie wtórnika dokumentów komunikacyjnych można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł.),

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wtórnika
Szablon dokumentu
 • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu (w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego po sprawdzeniu i stwierdzeniu braku aktualnego terminu badania tech. w Centralnej Ewidencji Pojazdów)
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana (w przypadku utraty, zagubienia karty pojazdu oświadczenie właściciela i współwłaścicieli pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie karty pojazdu)
Szablon dokumentu
 • Dowód rejestracyjny (w przypadku wtórnika karty pojazdu, nalepki kontrolnej)
 • Stosowne oświadczenie złożone przez właściciela/współwłaścicieli pojazdu – w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Tablice rejestracyjne - tylko w przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
 • Stosowne oświadczenie o utracie, zagubieniu tablicy rej. - przypadku utraty, zagubienia składa właściciel / współwłaściciele pojazdu, zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży w przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji(Dz.U. 2018.578 j.t.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.)

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2018.473 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355j.t., z późn.zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (DZ.U.2016.689 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.1288)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t., z późn.zm.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r.. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.2016.457 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2016.1084 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów