Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana dla pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób, które umówiły termin wizyty.
 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
  • potwierdzenie umówionej wizyty w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia,
  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu wizyty.

Informacje uzupełniające

 • Dodatkową tablicę rejestracyjną, na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje:

  • po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu (art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym),

  • przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd jest rejestrowany przez ten organ,

  • po zarejestrowaniu przez ten organ.

 • Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę o tym samym numerze rejestracyjnym co numer na pojeździe.

 • Pojazd samochodowy, dla którego właściciel wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylna tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terytorium RP.

 • W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący wydaje wtórnik tablicy po przedstawieniu przez właściciela pojazdu dowodu rejestracyjnego oraz stosownego oświadczenia, że dodatkowa tablica została skradziona, zgubiona albo zniszczona.

 • Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Ewidencji Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
kancelaria (parter)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

suma opłat za rejestrację
bez zmiany właściwości miejscowej: 81 zł Za wydanie dodatkowej
tablicy rejestracyjnej do
oznaczenia bagażnika,
organ rejestrujący pobiera
dodatkowo opłatę w
wysokości 53 zł.
zmiana właściwości miejscowej:
samochód 180,50 zł
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17,00 zł
(opłata skarbowa)
dowód rejestracyjny 54,00 zł
komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
w przypadku dodatkowej tablicy rejestracyjnej wydawany jest drugi komplet znaków leg. – 12,50 zł
nalepka kontrolna na szybę pojazdu 18,50 zł
pozwolenie czasowe 13,50 zł
tablice rejestracyjne (stałe):
samochodowe 80,00 zł
zabytkowe 100,00 zł
indywidualne 1000,00 zł

Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50%

opłata ewidencyjna za wydanie: suma opłat
dowodu rejestracyjnego 0,50 zł
nalepki kontrolnej 0,50 zł
pozwolenia czasowego 0,50 zł
zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł
w przypadku dodatkowej tablicy
rejestracyjnej druga opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 • gotówką bezpośrednio w kasie Banku Pekao S. A. w siedzibie Wydziału,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w opłatomacie w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,

 • przelewem na konto Bank Pekao S.A. nr: 55 1240 1037 1111 0011 0911 1273 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu)

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Dowód rejestracyjny do wglądu, jeżeli pojazd jest zarejestrowany przez właściwy miejscowo organ rejestrujący (Prezydent Miasta Łodzi)
 • Dokumenty opisane w procedurach związanych z rejestracją pojazdów, jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany we właściwym miejscowo organie rejestrującym
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego przy braku aktualnych badań w dowodzie rejestracyjnym
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący wydaje wtórnik tablicy po przedstawieniu przez właściciela pojazdu dowodu rejestracyjnego oraz stosownego oświadczenia, że dodatkowa tablica została skradziona, zgubiona albo zniszczona

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735 t.j. ze zm.)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 j.t. z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2021.1923 j.t)
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2021.854 t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840 tj. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2022.738)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016.2022 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2021.100 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji