Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dotyczy.

 2. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro).

  Warunkiem złożenia wniosku jest:

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/- (grupa sprawy - W)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, przyjęcie wniosku nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.

 3. Wydanie zaświadczenia możliwe jest również przez ePUAP za pośrednictwem linku:
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zaswiadczenie-potwierdzajace-posiadanie-uprawnien-do-kierowania-pojazdem

Informacje uzupełniające

 • Odbiór zaświadczenia odbywa się w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.
  Warunkiem odbioru jest:
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/ (grupa sprawy - T)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
  • Okazanie dokumentu tożsamości.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Skarbowa za wydanie zaświadczenia

17 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

17 zł

Opłatę skarbową można wnieść:

 • przelewem na konto 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł).

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Szablon dokumentu
Formularz
 • Dokument tożsamości
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów