Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej zakaz na okres przekraczający 1 rok

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia.
 2. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 3. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro).
  Warunkiem złożenia wniosku jest;
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/ - (grupa sprawy - Z)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.
 4. Po złożeniu przez stronę wniosku urzędnik dokonuje weryfikacji czy ustała przyczyna zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeżeli weryfikacja przebiegła pozytywnie urzędnik generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem jego unikalnego numeru przekazuje osobie, której profil dotyczy. Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy.

Informacje uzupełniające

 • Przez zakaz – rozumie się decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami albo orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów.

 • Warunkiem przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami i dokonanie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy jest:

  • ustanie przyczyny cofnięcia uprawnienia,

  • uzyskanie od ośrodka egzaminowania – informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego

  • uiszczenie opłaty za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnienia oraz opłaty ewidencyjnej.

 • Zwrot prawa jazdy następuje po okazaniu dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu).

 • Uwaga - kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni po otrzymaniu dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
skarbowa(dotyczy decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia) 10 zł
ewidencyjna 0,50 zł

Opłatę ewidencyjną można wnieść:

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł).

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku

Szablon dokumentu
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Orzeczenie lekarskie – jeżeli przyczyną cofnięcia było istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • Orzeczenie psychologiczne, jeżeli przyczyną cofnięcia było istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnienia oraz opłaty ewidencyjnej

Do wglądu:

 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.702 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów