Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej zakaz na okres nieprzekraczający roku

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia.

 2. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

 3. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro) . Warunkiem złożenia wniosku jest;

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/- (grupa sprawy - Z)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.
 4. Po złożeniu przez stronę wniosku urzędnik dokonuje weryfikacji czy ustała przyczyna zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeżeli weryfikacja przebiegła pozytywnie wydaje decyzję o przywróceniu cofniętego uprawnienia i dokonuje zwrotu zatrzymanego prawa jazdy.

Informacje uzupełniające

 • Przez zakaz rozumie się decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami albo orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów.

 • Warunkiem przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami jest ustanie przyczyny cofnięcia i uiszczenie opłaty za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnienia oraz opłaty ewidencyjnej.

 • Zwrot prawa jazdy następuje po okazaniu dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu).

 • Uwaga - kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni od otrzymaniu wniosku przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa(dotyczy decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia) 10 zł
Ewidencyjna 0,50 zł

Opłatę ewidencyjną można wnieść:

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł).

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html

 • Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku
Szablon dokumentu
 • Orzeczenie lekarskie – jeżeli przyczyną cofnięcia było istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • Orzeczenie psychologiczne, jeżeli przyczyną cofnięcia było istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnienia oraz opłaty ewidencyjnej

Do wglądu:

 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja o ochronie danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów