Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wymiana tablic rejestracyjnych (zagubienie, utrata, zniszczenie, kradzież), wtórnik tablicy/tablic rejestracyjnych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu (przycisk D lub U w przypadku umówionej wizyty) z „automatu biletowego”. Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – https://wizyty.uml.lodz.pl/.

 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:

  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,

  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,

  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.

   W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnik powinien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

 • W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

 • W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia, kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu skład wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych o nowym nr rej. lub wniosek o wydanie wtórnika tablicy/tablic rej. z zachowaniem dotychczasowego nr rej. (w przypadku tablic rej. z biało-czerwoną flagą wymieniane są 2 szt. tablic).

 • Na okres niezbędny do wydania wtórnika tablicy/tablic rej. na wniosek właściciela pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe i tablice tymczasowe.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

suma opłat w przypadku wydania

wtórnika tablicy rejestracyjnej

53 zł

wtórnika tablic rejestracyjnych

93 zł

wymiany tablic rejestracyjnych

185,50 zł

wydanie pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych

62 zł

pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

(opłata skarbowa)

dowód rejestracyjny

54,00 zł

komplet znaków legalizacyjnych

12,50 zł

komplet nalepek na tablice tymczasowe (samochód)

12,50 zł

nalepka na tablicę tymczasową (motocykl, motorower, przyczepa)

6,25 zł

pozwolenie czasowe (art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy)

18,50 zł

tablice rejestracyjne (stałe):

samochodowe

80,00 zł

motocyklowe

40,00 zł

motorowerowe

30,00 zł

indywidualne

1000,00 zł

tablice rejestracyjne (tymczasowe):

samochodowe

30,00 zł

motocyklowe

12,00 zł

motorowerowe

12,00 zł

przyczepy

15,00 zł

opłata ewidencyjna za wydanie:

dowodu rejestracyjnego

0,50 zł

pozwolenia czasowego

0,50 zł

zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych

0,50 zł

Opłaty za wymianę tablic rejestracyjnych można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł.),

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr Getin Noble Bank S.A.

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wymianę/wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Szablon dokumentu
 • Dowód rejestracyjny (z aktualnym badaniem technicznym)

  • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego stosowne oświadczenie właściciela/wspołwłaścicieli pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego

 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,

  • W przypadku utraty karty pojazdu oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu

 • Zaświadczenie policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych lub

  • W przypadku zagubienia tablic/tablicy stosowne oświadczenie właściciela / współwłaścieli pojazdu

 • Tablica/tablice rejestracyjne - tylko w przypadku zniszczenia tablic, zagubienia, kradzieży 1 szt. tablicy rej., zniszczenia, utraty znaku/znaków legalizacyjnych
 • Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON (dotyczy osób prawnych)
 • Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu
 • Zaświadczenie ze stacji diagnostycznej potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu w przypadku braku aktualnych badań w dowodzie rej.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.)

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110. j.t.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.)

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,(Dz.U.2018.473 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t., z późn.zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (DZ.U.2016.689 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.1288.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2016.1084 j.t.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów