Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Komunikat

Z dniem 5 lipca 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone w systemie hybrydowym – osobiście w punktach lub zdalnie. Porady będą udzielane wyłącznie osobom wcześniej umówionym telefonicznie. Umawianie wizyt pod numerem tel.: (42) 638-44-44.

Prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących.


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w 2021 r. w niżej wymienionych lokalizacjach:
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej, ul Grota – Roweckiego 30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w 2021 r. w niżej wymienionych lokalizacjach:
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 47
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis), która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa w punkcie pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenia składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:
 • prawa rodzinnego;
 • prawa pracy;
 • prawa cywilnego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa karnego;
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • inne.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;
 • sporządzenie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielanie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
 • porady obywatelskie;
 • porady obywatelskie ze sporządzeniem wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
 • przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w poniższej tematyce poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej, prawa konsumenta, prawa dziecka, prawa pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz inne.

Informacje uzupełniające

Kadrę świadczącą nieodpłatną pomoc prawną stanowią radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Izbę Radców Prawnych i Radę Adwokacką oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Łodzi[251 kB, DOC]

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Łodzi[255kB, DOC]

Umawianie wizyt pod nr tel. +48 (42) 638-44-44

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie osoby uprawnionej
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu
 • Provision of free legal assistance and free civic counselling
Szablon dokumentu
 • Надання безоплатної правової допомоги і безоплатних громадянських консультацій
Szablon dokumentu
 • Аказанне бясплатнай юрыдычнай дапамогі і бясплатных грамадзянскіх кансультацый
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021 r. poz. 945)

 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz 2492 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami