Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby prawne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatnik (osoba prawna) jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklarację można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość składania deklaracji za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W przypadku, gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota podatku wykazana w deklaracji jest niezgodna z danymi znajdującymi się w posiadaniu organu podatkowego, wszczyna się postępowanie i wydaje decyzję, w której określa się wysokość zobowiązania podatkowego.

 2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie) oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej (m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • użytkownikami wieczystymi gruntów,

  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 3. Przedmioty opodatkowania:

  • grunty,

  • budynki lub ich części

   • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

   • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,

   • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  • Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  • grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

   Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:

    • budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,

    • gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

    • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

    • budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

 4. Podstawa opodatkowania

  • dla gruntów:

   • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi – ul. Traugutta 21/23;

  • dla budynków:

   • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się;

  • dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

   • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

 5. Powstanie/ustanie obowiązku podatkowego

  • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. zakup nieruchomości).

  • Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż nieruchomości).

  • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 6. Zgłoszenie obowiązku podatkowego

  • Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane:

   • składać, w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004) w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Uwaga!

„Deklarację na podatek od nieruchomości” (DN-1) należy złożyć wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy) oraz z załącznikiem „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” (ZDN-1) i załącznikiem „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” (ZDN-2), które stanowią integralną część deklaracji.

 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

 • wpłacać – bez wezwania – obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia,

 • wprzypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacje uzupełniające

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 138

Telefony:
wymiar: +48 (42) 638-45-71
księgowość: +48 (42) 638-45-38

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Wpłaty podatku od nieruchomości należy dokonywać:

 • na rachunek bankowy Wydziału Finansowego:
  Getin Noble Bank SA, nr konta 56 1560 0013 2027 0459 0710 0001
 • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez organ podatkowy

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ:Getin Noble Bank SA, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1):

 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2021 r.”

        Deklaracja w formacie .pdf

Szablon dokumentu
Formularz

Deklaracja w formacie .xls

Szablon dokumentu

Deklaracja w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi)

W celu prawidłowego przeliczenia kwoty podatku w formularzu Deklaracji w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi) konieczne jest wypełnienie sekcji A.6 (Okres, od którego deklaracja obowiązuje – miesiąc) oraz sekcji A.5  (Cel złożenia formularza – złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).

Szablon dokumentu

Instrukcja do deklaracji DN-1 i załączników ZDN-1 i ZDN-2

Szablon dokumentu

Wraz z deklaracją DN-1 należy złożyć załącznik ZDN-1, a w przypadku uprawnienia do zwolnienia podatkowego załącznik ZDN-2.

Załączniki stanowią integralną część deklaracji (do pobrania poniżej).

Zarówno deklaracja DN-1, jak i załączniki ZDN-1 i ZDN-2 powinny zostać wypełnione w sposób kompletny. W związku ze zmianą formularza deklaracji DN-1 należy zwrócić szczególna uwagę na wypełnienie części E ze wskazaniem kwot rat za poszczególne miesiące (rubryki od 97 do 111). Niekompletne wypełnienie deklaracji DN-1 oraz załączników ZDN-1 i ZDN-2 spowoduje konieczność wezwania podatnika do ich uzupełnienia.

„Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2020 r.”

 Deklaracja w formacie .pdf

Szablon dokumentu
Formularz

Deklaracja w formacie .xls

Szablon dokumentu

Deklaracja w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi)

Szablon dokumentu
 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2019 r.” obowiązująca od 01.07.2019 r.

Deklaracja w formacie .pdf

Szablon dokumentu

Deklaracja w formacie .xls

Szablon dokumentu
 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2019 r.” obowiązująca do 30.06.2019 r.

 Deklaracja w formacie .doc

Szablon dokumentu

Deklaracja w formacie .pdf

Szablon dokumentu
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2018 rok (DN-1)

Deklaracja w formacie .doc

Szablon dokumentu

Deklaracja w formacie .pdf

Szablon dokumentu
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2017 rok (DN-1)
Szablon dokumentu
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2016 rok (DN-1)
Szablon dokumentu

Dane o nieruchomościach:

 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2021 rok

 Załącznik w formacie .pdf

Szablon dokumentu

Załącznik w formacie .xls

Szablon dokumentu
 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2020 rok

 Załącznik w formacie .pdf

Szablon dokumentu

Załącznik w formacie .xls

Szablon dokumentu
 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2019 rok – obowiązujący od 01.07.2019 r.

 Załącznik w formacie .pdf

Szablon dokumentu

Załącznik w formacie .xls

Szablon dokumentu
 • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach” na 2019 rok – obowiązujący do 30.06.2019 r.
Szablon dokumentu

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości:

 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” na 2021 rok

 Załącznik w formacie .pdf

Szablon dokumentu

Załącznik w formacie .xls

Szablon dokumentu
 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” na 2020 rok

 Załącznik w formacie .pdf

Szablon dokumentu

Załącznik w formacie .xls

Szablon dokumentu
 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” za 2019 rok – obowiązujący od 01.07.2019 r.

 Załącznik w formacie .pdf

Szablon dokumentu

Załącznik w formacie .xls

Szablon dokumentu
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” za 2019 rok – obowiązujący do 30.06.2019 r.
Szablon dokumentu
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące od 2018 r.
Szablon dokumentu
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące od 2017 r.
Szablon dokumentu
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące od 2016 r.
Szablon dokumentu
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące do 2016 r.
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P)
Szablon dokumentu
 • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (OPL-1P)
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Podstawy prawne obowiązujące od 01.07.2019 r.:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

  • uchwała Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5712)

  • uchwała Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884)

  • uchwała Nr I/27/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6579),

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

 • Podstawy prawne obowiązujące do 30.06.2019 r.:

  • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5166),

  • uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2336),

  • uchwała Nr LX/1590/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4887),

  • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6580).

Tryb odwoławczy

Wymiar podatku następuje poprzez złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), w której podatnik samodzielnie oblicza kwotę podatku. W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy