Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wsparcie osoby niepełnosprawnej:
 1. Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z miejscem zamieszkania tej osoby na Wydziałach Pracy Środowiskowej MOPS. Zostały one opisane w sekcji Dokumenty.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środku pomocnicze raalizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:
  • I Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16, tel. +48 (42) 207-14-53
  • II Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Grota Roweckiego 30, tel. +48 (42) 677-15-53 wew. 19
  • III Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Będzińska 5, tel. +48 (42) 681-24-81 wew. 31
 3. O pomoc może też wystąpić:
  • przedstawiciel ustawowy (np. rodzice - dla osób poniżej 18 lat),
  • opiekun prawny Wnioskodawcy,
  • inna osoba wskazana przez Wnioskodawcę na podstawie upoważnienia notarialnego.

Informacje uzupełniające

Kryteria przyznania:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień01.12.2020r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

  • 2584,47 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
  • 3359,80 zł - w przypadku osoby samotnej (65%)

Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków PFRON jest posiadanie przyznanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie złożonego zlecenia do lekarza opiekującego się osobą niepełnosprawną.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych (z wyjątkiem aparatów słuchowych) wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ;
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych wynosi:

  • do 70% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ;
  • do 40% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci do 18 roku życia i młodzieży do 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osób aktywnych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ;
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski Beneficjentów przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

Wnioski zostają rozpatrzone po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osóbniepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym. Wnioski rozpatrywane są po przekazaniu uchwałą środków finansowych.

Miejsce załatwienia

I Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16,tel. +48 (42) 207 14 53

II Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Grota Roweckiego 30,tel. +48 (42) 677-15-53 wew.19

III Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Będzińska 5, tel. +48 (42) 681-24-81 wew.31

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne lub ich naprawę, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wraz z załącznikami:
Szablon dokumentu
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie
Szablon dokumentu
 • Faktura pro-forma lub Faktura Vat
 • Kserokopia potwierdzenia zrealizowanego zlecenia NFZ – („za zgodność z oryginałem” przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie)
 • Obowiązek informacyjny
Szablon dokumentu

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)

W przypadku pracujących:

 • Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu

W przypadku uczniów i studentów:

 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki

Dokumenty do wglądu (oryginały):

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Potwierdzenie zrealizowanego zlecenia NFZ

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)
 • Pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania Wnioskodawcy

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2021 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 926)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych