Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wniosek wraz zkompletem wymaganych załączników.
 2. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kilińskiego102/102a.
 3. Wniosek można złożyć również wysyłając dokumenty na adres MOPS w Łodzi 90-012, ul. Kilińskiego 102/102a.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turysty.

Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 60% kosztów przedsięwzięcia umożliwiającego osobom niepełnosprawnym udział w zajęciach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych lubturystycznych.

W przypadku niedoboru środków Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Łodzi może przyznać dofinansowanie mniejsze niż 60% kosztów przedsięwzięcia.

Kryteria przyznania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • nie mają zaległości wobec PFRON,
  • nie były w ciągu trzech lat stronami umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych ilokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł nasfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowanie ze środków PFRON.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski zostają rozpatrzone niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Pokój 214

Tel. + 48 (42) 685-43-55
m.kolodziejczyk@mops.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z załącznikami:

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • Dokument poświadczający prawną formę Wnioskodawcy (status i podstawa działania)
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON (umowy, oświadczenia itp.)
 • Szczegółowy wykaz wydatków związanych z realizacja zadania
 • Program merytoryczny imprezy - nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji
 • Udokumentowanie zatrudnienia fachowej kadry do obsługi zadania lub zobowiązanie do jej zatrudnienia
 • Wstępna lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności
 • Deklaracje wpłat na PFRON za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

W przypadku przedsiębiorców:

 • Oświadczenie o pomocy udzielonej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

W przypadku zakładów pracy chronionej:

 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2021 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych