Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą (o możności zawarcia małżeństwa za granicą).

  Jeżeli obywatel polski planuje zawarcie związku małżeńskiego za granicą, może ubiegać się o wydanie takiego zaświadczenia przed wybranym kierownikiem USC w kraju bądź przed polskim konsulem za granicą.

  O zaświadczenie trzeba ubiegać się osobiście składając dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

  O wydawanie zaświadczenia można ubiegać się składając wniosek w przewidzianej prawem formie:

Informacje uzupełniające

Ad. 1 Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą

 • Nie jest możliwe ubieganie się o zaświadczenie za pośrednictwem pełnomocnika. Można go ustanowić jedynie do odbioru dokumentu.

 • Na odrębny wniosek, zaświadczenie może zostać wyposażone w wielojęzyczny standardowy formularz Unii Europejskiej, który zastępuje tłumaczenie przysięgłe oraz legalizację dokumentu.

 • Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

 • O wydanie zaświadczenia w Łodzi można ubiegać się w siedzibie USC przy al. Piłsudskiego 100, po umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.

Ad. 2 Zaświadczenie o stanie cywilnym

 • Nie jest możliwe ubieganie się o zaświadczenie za pośrednictwem pełnomocnika. Można go ustanowić jedynie do odbioru dokumentu.

 • Na odrębny wniosek, zaświadczenie może zostać wyposażone w wielojęzyczny standardowy formularz Unii Europejskiej, który zastępuje tłumaczenie przysięgłe oraz legalizację dokumentu.

 • Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

 • O wydanie zaświadczenia w Łodzi można ubiegać się w siedzibie USC przy al. Piłsudskiego 100,po umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.

Uwaga!

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń z wystąpieniem stanu epidemii oraz odpowiednim zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi - sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń załatwiane są w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100 po umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl. Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-54-39. Interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą 38 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 38 zł
Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza Unii Europejskiej 17 zł

Numer konta do uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Numer konta do uiszczenia opłaty za wielojęzyczny standardowy formularz Unii Europejskiej: 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 • złożone osobiście oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • dowód wpłaty

Zaświadczenie o stanie cywilnym:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • wniosek złożony na przewidzianym prawem formularzu
Szablon dokumentu
Formularz
 • dowód wpłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 44 (zaświadczenie o stanie cywilnym) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 463)

 • art. 83 (zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą) ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 463)

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego