Zgłoszenie urodzenia dziecka

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca urodzenia dziecka.
  Jeżeli dziecko urodziło się w Łodzi, zgłosić urodzenie należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi.
  Zgłosić urodzenie dziecka można
  • osobiście – zgłasza matka lub ojciec dziecka (ojcostwo musi być prawnie ustalone!) albo ich pełnomocnik. Podają imię/imiona wybrane dla dziecka (nie więcej niż dwa), sprawdzają i podpisują przygotowany przez pracownika protokół zgłoszenia urodzenia. Na podstawie protokołu oraz karty zgłoszenia urodzenia przygotowywanej i przekazywanej przez szpital, sporządzany jest akt urodzenia. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest jeden odpis skrócony, a także zaświadczenie o numerze PESEL dziecka i o jego zameldowaniu.
   Uwaga!
   Interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
  • albo drogą elektroniczną – do skorzystania z niej konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.
   Zgłoszenie polega na wypełnieniu elektronicznego formularzaprzez matkę albo ojca dziecka (ojcostwo musi być prawnie ustalone!).
   Wzór zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest też na portalu obywatel.gov.pl. Zawarto tam również następujące wskazówki dla rodziców dotyczące zasad tego zgłoszenia:
   • krok 1: wnioskodawca oświadcza, że jest matką/ojcem dziecka
   • krok 2: sprawdza poprawność swoich danych i wprowadza dane drugiego rodzica
   • krok 3: wpisuje dane dziecka
   • krok 4: wybiera adres zameldowania dziecka i sposób, w który chce odebrać dokumenty (elektronicznie, osobiście, pocztą tradycyjną)
   • krok 5: podgląd wniosku i złożenie podpisu.

Zgłaszającym urodzenie osobiście dokumenty wydawane są w formie papierowej.

Zgłaszający urodzenie elektronicznie mogą odebrać dokumenty na trzy sposoby:

 • osobiście – w formie papierowej,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej - w formie papierowej,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAPie – w formie dokumentu elektronicznego XML lub PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie drukuj go! Może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego!

Dokumenty odbierane osobiście wydawane są od ręki.

Informacje uzupełniające

Ojcostwo jest prawnie ustalone, gdy:

 • dziecko przyszło na świat w czasie trwania małżeństwa albo w przeciągu 300 dni od jego ustania lub unieważnienia (ojcem dziecka jest wtedy mąż matki);
 • miało miejsce uznanie ojcostwa – matka dziecka nie będąca mężatką oraz mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, złożyli oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Oświadczenia te składane są osobiście przez oboje rodziców przed kierownikiem USC przed przyjściem na świat dziecka już poczętego, po przyjściu dziecka na świat a przed sporządzeniem aktu urodzenia, przy okazji sporządzania aktu urodzenia, po sporządzeniu aktu urodzenia, ale tylko do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Przyjmowanie innych oświadczeń rodziców związanych z aktem urodzenia dziecka:

 • o wyborze lub zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego zmałżeństwa.
  Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka, jeżeli nazwisko to nie zostało przez nich wskazane przy ślubie, albo o zmianie nazwiska dziecka wskazanego przez nich przy ślubie.
 • o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji.
  Jeżeli rodzice dziecka chcą zmienić dziecku imię (imiona) wpisane do aktu urodzenia, mogą to uczynić w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, składając wspólnie oświadczenie przed kierownikiem USC .

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Zgłoszenie urodzenia dziecka nie wymaga opłat.

Akt urodzenia sporządza się nieodpłatnie.

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa przyjmowane są nieodpłatnie.

Przyjęcie oświadczeń o zmianie lub wyborze nazwiska dla pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa – 11 zł,płatne na konto UMŁ o numerze: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji – 11 zł,płatne na konto o numerze: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) osoby osobiście zgłaszającej urodzenie albo osób składających oświadczenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest konieczna)
 • Cudzoziemcy obowiązani są okazać odpisy aktów stanu cywilnego matki dziecka wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na jęz. polski (akt urodzenia, akt małżeństwa)
 • W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną - zgłoszenie dokonane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

formularz elektroniczny (ePUAP)

Formularz
formularz elektroniczny (obywatel.gov.pl) Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu
 • Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

komunikat do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 709)
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U 2020, poz. 1359)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego