Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka: osobiście lub drogą elektroniczną

 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

  Oświadczenia te muszą być złożone osobiście przez oboje rodziców przed kierownikiem USC – po umówieniu się na wizytę w urzędzie za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl. Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-50-95.

 3. Przyjmowanie oświadczeń o wyborze lub zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.

  Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o wyborze nazwiska dladziecka, jeżeli nazwisko to nie zostało przez nich wskazane przy ślubie, albo o zmianie nazwiska dziecka wskazanego przez nich przy ślubie – po umówieniu się na wizytę w urzędzie za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl. Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-50-95.

 4. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji.

  Jeżeli rodzice dziecka chcą zmienić dziecku imię (imiona) wpisane do aktu urodzenia, mogą to uczynić w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, składając wspólne oświadczenie przed kierownikiem USC - po umówieniu się na wizytę w urzędzie za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl. Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-50-95.

Informacje uzupełniające

 • Zgłoszenia urodzeniadokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca urodzenia dziecka.Jeżeli dziecko urodziło się w Łodzi, zgłosić urodzenie należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi osobiście lub drogą elektroniczną:

  • zgłoszenie osobiste – po umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl- ojciec lub matka dziecka albo ich pełnomocnik przybywa do siedziby urzędu przy al. Piłsudskiego 100

  • zgłoszenie elektroniczne - dokonuje go matka lubojciec dziecka(którego ojcostwo jest prawnie ustalone!) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/narodziny/narodziny-dziecka-2/zgloszenie-urodzenia-dziecka-2 - wzór zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest też na portalu obywatel.gov.pl (zawarto tam również wskazówki dla rodziców dotyczące zasad tego zgłoszenia pn. Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, który został zamieszczony także w tej procedurze w sekcji Pozostałe dokumenty).

 • Zgłoszenia elektronicznego dokonuje się zaledwiew pięciu krokach:

  • krok 1: wnioskodawca oświadcza, że jest matką/ojcem dziecka

  • krok 2: sprawdza poprawność swoich danych i wprowadza dane drugiego rodzica

  • krok 3: wpisuje dane dziecka

  • krok 4: wybiera adres zameldowania dziecka i sposób, w który chce odebrać dokumenty (elektronicznie, osobiście, pocztą tradycyjną)

  • krok 5: podgląd wniosku i złożenie podpisu (Profilem Zaufanym)

Elektroniczny dokument – przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej.

 • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany w postaci papierowej z urzędu i wysyłany pocztą na adres korespondencyjny lub w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę ePUAP, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia. W analogiczny sposób kierownik urzędu stanu cywilnego przesyła powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

 • Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

 • Zgłoszenia należy dokonać w terminie:

  • dla dziecka żywego - 21 dni

  • dla dziecka martwo urodzonego - 3 dni

Po upływie tych terminów, kierownik USC sporządza akt urodzenia z urzędu.

Uwaga!

Osobiste zgłoszenie urodzenia oraz składanie oświadczeń ma miejsce w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ustanawiającym ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz odpowiednim zarządzeniem Prezydenta Miasta konieczne jest umówienie się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl. Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-50-95. Interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź, al. Piłsudskiego 100

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-50-95

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Akt urodzenia sporządza się nieodpłatnie.

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa przyjmowane są nieodpłatnie.

Przyjęcie oświadczeń o zmianie lub wyborze nazwiska dla pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa – 11 zł.

Przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji – 11 zł.

Opłaty należy wnosić na konto UMŁ o numerze: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) osoby osobiście zgłaszającej urodzenie albo osób składających oświadczenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest konieczna)
 • Cudzoziemcy obowiązani są okazać paszporty oraz - o ile ich dziecko przyszło na świat w małżeństwie - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa
 • W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną - zgłoszenie dokonane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu
 • Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 463)
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U 2020, poz. 1359)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego