Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego można składać do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego
  We wniosku należy określić ilość odpisów oraz jaki rodzaj dokumentu jest potrzeby:
  • odpis aktu urodzenia,
  • małżeństwa,
  • zgonu,
  • w przypadku gdy akt nie zostanie odnaleziony można uzyskać zaświadczenie o braku aktu.

We wniosku należy wskazać rodzaj odpisu:

  • skrócony
  • zupełny
  • wielojęzyczny
   oraz czy odpis ma być:
  • papierowy
  • elektroniczny
 1. Odpisy wydaje się na wniosek:
  • osoby, której akt dotyczy,
  • jej małżonkowi,
  • wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • rodzeństwu,
  • przedstawicielowi ustawowemu,
  • opiekunowi,
  • osobie, która wykaże w tym interes prawny.

We wniosku należy wpisać cel, do jakiego niezbędny jest odpis.

Przykładowe cele pobrania odpisu: alimentacyjny, spadkowy, majątkowy, meldunkowy, paszportowy, dowód osobisty, ubezpieczenie społeczne: ZUS, KRUS, ubezpieczenie zdrowotne, zatrudnienie, szkolnictwo, świadczenia socjalne, PZU.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w USC w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100,po uprzednim umówieniu się na wizytę w urzędzie.
  Uwaga: w czasie pandemii istnieje konieczność umówienia wizyty w Archiwum USC za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl. Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-54-77.
 • korespondencyjnie,
 • elektronicznie-przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, wniosek elektroniczny musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • Wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że pełnomocnictwo udzielone zostanie osobie bliskiej małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu.
 • przebywając za granicą wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem konsula.

Elektroniczny dokument – przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

Informacje uzupełniające

 • W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać odpisy aktów urodzeń z ostatnich 100 lat, odpisy aktów małżeństw i zgonów z ostatnich 80 lat. Starsze dokumenty (akty urodzeń ponad 100 lat, akty małżeństw i zgonów ponad 80 lat) są przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi, Pl. Wolności 1.

 • Można uzyskać wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego, który nie wymaga tłumaczenia za granicą.

 • Osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub osoba mająca interes prawny może uzyskać kopię dokumentów z akt zbiorowych rejestracji, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kierownika USC.

 • Za odpis aktu stanu cywilnego jest pobierana opłata skarbowa: odpis skrócony 22 zł, odpis zupełny 33 zł., kserokopia dokumentu z akt zbiorowych 5zł /1 strona.

 • Istnieją zwolnienia od opłaty skarbowej - szczegóły w sekcji Opłaty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • Jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 • Istnieje możliwość wydłużenia tych terminów z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100 (Archiwum)

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Odpis zupełny 33 zł
Odpis skrócony 22 zł
Odpis na druku wielojęzycznym 22 zł
Odpis zupełny aktu sporządzonego przed 1 stycznia 1946 r. 39 zł
Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku 24 zł
Opłata za pełnomocnictwo (nie dotyczy, gdy pełnomocnik jest małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem) 17 zł


Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej UMŁ Wydział Finansowy: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Z opłaty skarbowej zwolnione są odpisy aktów stanu cywilnego wydawane do spraw:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

 • wydania paszportu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie aktu urodzenia
Szablon dokumentu
Formularz
 • Podanie o wydanie aktu małżeństwa
Szablon dokumentu
Formularz
 • Podanie o wydanie aktu zgonu
Szablon dokumentu
Formularz
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 • Dowód osobisty (do okazania, w przypadku składania wniosku w sposób tradycyjny)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz.463)

 • Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 roku (Dz.U.Nr 166, poz.1735)

 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2019, poz.860)

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019, poz.700 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dotyczy decyzji odmownych.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego