Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Lokali Miejskich

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Skargę lub wniosek może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna, osobiście bądź przez pełnomocnika, w formie:

Informacje uzupełniające

  • Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego/wnioskodawcy.
  • Zalecane jest dołączenie kopii dokumentów istotnych w sprawie.
  • Skargi i wnioski, które nie zawierają powyższych danych, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w wyżej wymienionym terminie, organ zobowiązany jest do zawiadomienia skarżącego, podając przyczynę zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

tel. +48 (42) 628-70-40

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Skarga, wniosek
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klazula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Kontroli i Skarg