Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 2. Analiza zasadności aktualizacji opłaty
 3. Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy
 4. Postanowienie o wypłacie rzeczoznawcy wynagrodzenia
 5. Na każdym etapie – w razie konieczności przedłużenie terminu rozpoznania sprawy
 6. Po zebraniu całości materiałów - informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 7. Wydanie i uprawomocnienie decyzji administracyjnej - nowa wysokość opłaty obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna.
 8. Uzupełnienie bazy EMKA

Informacje uzupełniające

 • Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek jednostki organizacyjnej, w przypadku zmiany wartości nieruchomości oddanej w trwały zarząd
 • Postępowanie wszczyna się nie częściej niż raz w roku

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin realizacji zgodny z KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych, p.285

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Ewentualny wniosek jednostki
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem dane techniczne charakteryzujące budynek, ujęte w książce budowlanej bądź projekcie budowlanym obiektu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695, ze zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, ze zm.),
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem