Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

 2. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ubiega się pracodawca, który realizował naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy pracownika młodocianego zgodnie z podpisaną umową o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 3. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest ukończenie przez młodocianego przygotowania zawodowego i zdanie właściwego egzaminu.

  Zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 2 i 3
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
  b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
  3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1
 4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 5. Wniosek można złożyć:

   • osobiście

   • za pośrednictwem poczty

   • przez pełnomocnika

 6. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Informacje uzupełniające

Z dniem 1 września 2019 r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w zakresie m.in. art. 122 dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Dotyczą one przede wszystkim rodzaju egzaminu, którego zdanie przez młodocianego pracownika jest warunkiem koniecznym, aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 2 i 3:
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle m.in. art. 2 dotyczącego podmiotów mogących być uznanymi za rzemieślników.

1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

1a. (uchylony).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

5. (uchylony).

6. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7.

Zgodnie z art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.)
Młodociani, którzy przed 1 stycznia 2020 r. rozpoczęli przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy o rzemiośle, w jej brzmieniu dotychczasowym, który po dniu 1 stycznia 2020 r. stał się rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy o rzemiośle, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kontynuują to przygotowanie zawodowe oraz zdają egzaminy zgodnie z dotychczasowymi zasadami dotyczącymi młodocianych zatrudnionych u pracodawców niebędących rzemieślnikami.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od złożenia wniosku. W przypadku braku środków płatniczych w budżecie Miasta Łodzi - 1 miesiąc od dnia ich pozyskania z budżetu Wojewody Łódzkiego (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
Zespół ds. Szkół Podstawowych
pok. 207

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Szablon dokumentu
Formularz
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkujących na terenie Łodzi - wniosek o dofinansowanie
Szablon dokumentu
 • Kserokopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę
 • Kserokopia świadectwa pracy z całego okresu kształcenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę - w przypadku gdy młodociany realizował przygotowanie zawodowe u więcej niż jednego pracodawcy świadectwa pracy ze wszystkich zakładów pracy
 • Dokument potwierdzający uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji zawodowych:
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa czeladniczego młodocianego
   lub
  • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego/czeladniczego
   lub
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego
 • Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki - dotyczy młodocianych uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika - kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika - kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego (jeśli przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca)
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (jeżeli takie pełnomocnictwo posiada)
 • Formularz dla ubiegających się o pomoc de minimis
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej – jeśli o dofinansowanie ubiega się pracodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie pracodawcy o byciu rzemieślnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
Szablon dokumentu
 • Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Aktualny wypis z KRS – jeśli pracodawca nie działa na podstawie CEIDG

Pozostałe dokumenty

 • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)
 • ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159 t.j.)
 • ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2017 poz. 1644 t.j.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2019 poz. 391 t.j.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622 ze zm.)
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 t.j.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2018 r poz. 350 tj.)
 • rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1)
 • rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej WE (Dz.U.UE.L.2004.140.1 ze zm.)
 • zawiadomienie Komisji - Zapewnienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem (Dz.U.UE.C.2007.272.4 )
 • traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE 30.3.2010; OJ C 84), art. 107 i kolejne
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz. 217 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi przez Wydział Edukacji UMŁ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Edukacji