Przyznanie dodatku osłonowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby ustalić prawo do dodatku osłonowego należy złożyć wniosek.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do dodatku osłonowego.
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu organ:
  1. w przypadku przyznania świadczenia - wyśle na adres e-mail wskazany we wniosku informację o przyznaniu dodatku osłonowego,
  2. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia - wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do dodatku osłonowego. Decyzja zostanie doręczona na adres zamieszkania.
 4. W przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego, świadczenie będzie wypłacone w terminach określonych w informacji.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r.
do 31-12-2022 r.

Kryteria przyznania

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód wprzeliczeniu naczłonka gospodarstwa domowego nieprzekracza kwoty wgospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Wysokość dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy wynosi rocznie (kwota wolna od podatku):

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Uwaga

Jedna osoba może wchodzić wskład tylkojednego gospodarstwa domowego. Wprzypadku gdywniosek owypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, któryzłożył taki wniosek jako pierwszy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia i wypłata

do 31-01-2022 r.

wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.

od 01-02-2022 r. do 31-10-2022 r.

wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku

Miejsce załatwienia

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Wydział Świadczeń Rodzinnych oraz Wydział Dodatków Mieszkaniowych, ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego
druk do pobrania Szablon dokumentu
wzór do pobrania Przykład
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizator

Jednostka

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi||Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi||Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Komórka

Wydział Dodatków Mieszkaniowych||Wydział Obsługi Świadczeniobiorców||Wydział Świadczeń Rodzinnych