Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) jest wniosek wraz zkompletem wymaganych załączników.
 2. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul.Kilińskiego102/102a.
 3. Wniosek można złożyć również wysyłając dokumenty na adres MOPS w Łodzi90-012, ul. Kilińskiego 102/102a.
 4. Wnioski w wersji elektronicznej można składać przez System SOW.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów iurządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
W ramach dofinansowania można zakupić np. rotor, rower rehabilitacyjny, platforma wibracyjna, materac rehabilitacyjny.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.
W przypadku niedoboru środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,może przyznać dofinansowanie mniejsze niż 80%.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta między Wnioskodawcą i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Kryteria przyznania

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może otrzymać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku,

  • nie ma zaległości wobec PFRON lub nie była w ciągu trzech lat stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

  • udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,

  • udokumentuje zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski realizowane są niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

parter, pokój nr 8

Tel. + 48 (42) 685-43-55

m.kolodziejczyk@mops.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z załącznikami:

druk do pobrania

Szablon dokumentu
formularz elektroniczny (SOW) Formularz
 • Dokument poświadczający prawną formę Wnioskodawcy (status i podstawa działania)
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON (umowy, oświadczenia itp.)
 • Faktura pro forma lub oferta cenowa od sprzedawcy
 • Udokumentowanie zatrudnienia fachowej kadry do obsługi zadania lub zobowiązanie do jej zatrudnienia
 • Deklaracje wpłat na PFRON za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis

W przypadku podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej:

 • Kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
 • Informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2022 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
kryteria do pobrania Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 558)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych