Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Ulgi w opłacie skarbowej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. ​Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości w opłacie skarbowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na wniosek podatnika.
  2. Strona może działać przez pełnomocnika (art. 138 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z póź. zm.). Do wniosku pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

Informacje uzupełniające

​Zaległość w opłacie skarbowej występuje wówczas, gdy organ administracji publicznej dokona czynności urzędowej, wyda zaświadczenie, zezwolenie (pozwolenie, koncesję) bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

​Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych
Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
Pok.: 337, 338, 339, 340

Telefony:
+ 48 (42) 638-57-80
+ 48 (42) 638-53-30
+ 48 (42) 638-57-77
+ 48 (42) 272-63-08
+ 48 (42) 638-57-96

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016        

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL  08 1560 0013 2025 0305 5133 0016         
Getin Noble Bank S.A.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

UWAGA!  Od dnia 1 kwietnia 2017r. opłatę skarbową od spraw załatwianych w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ należy wpłacać na wyżej wskazany rachunek bankowy.

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:
ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2b
ul. Sienkiewicza 5
ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera)             
al. Piłsudskiego 100
al. Politechniki 32

oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • ​Wniosek strony
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej (Zarządzenie Nr 5516/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 marca 2017 w sprawie ustalenia wewnętrznych procedur postępowań w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
  • art. 67 a § 1 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji podatkowej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44