Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nadpłata w podatku od nieruchomości - rozliczenie należności i wpłat (osoby prawne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Za nadpłatę uważa się kwotę podatku nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego.

 2. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

 3. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu na rachunek wskazany przez podatnika, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 4. Podatnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zwrot lub stwierdzenie nadpłaty. Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatnik jest zobowiązany złożyć skorygowaną deklarację podatkową. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub ePUAP.

 5. Po złożeniu wniosku organ podatkowy: dokonuje zwrotu nadpłaty, gdy brak jest zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych (czynność materialno-techniczna) bądź wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących zaległości podatkowych bądź wydaje decyzję stwierdzającą nadpłatę lub jej brak.

 6. Jeżeli prawidłowość skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o zwrot lub stwierdzenie nadpłaty może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 miesiące

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 137
tel.: +48 (42) 638-45-38

Opłaty

Opłata skarbowa

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ:GETIN Noble Bank SA, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
Formularz
 • Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości
Szablon dokumentu
Formularz
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
Szablon dokumentu
 • Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P)
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocni (Dz. U. z 2017 r. poz. 349).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub jej braku podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W przypadku wydania postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących zaległości podatkowych podatnikowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (19.07.2018 13:48)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (16.12.2019 09:05)