Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rozliczenie należności i wpłat - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości Gminy Łódź

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Rozliczanie należności i wpłat dokonywanych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości Gminy Łódź.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
tel.: +48 (42) 638-42-64

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 019/5

Opłaty

Rozliczanie należności i wpłat dokonywanych na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
GETIN NOBLE BANK SA w ŁODZI
31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),
  • art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

  • art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.),

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1053 z późn. zm.),

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760),

  • Zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 866/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.).

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (27.07.2018 14:31)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (17.12.2019 08:25)