Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rozliczenie należności i wpłat - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Łódź

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Rozliczanie należności i wpłat dokonywanych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Łódź.

Informacje uzupełniające

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych o nazwiskach na literę A–K
  pok. 019/3
 • działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych o nazwiskach na literę L–Ż
  pok. 019/5
 • działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych)
  pok. 019/2
 • działki pod domami jednorodzinnymi
  pok. 019/3
 • działki zabudowane i niezabudowane będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych
  pok. 019/5
 • działki pod garażami
  pok. 019/1
 • działki pod lokalami użytkowymi
  pok. 019/2
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: A, C, D, F
  pok. 019/6
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: B, G
  pok. 020
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: H, S
  pok. 020
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: J, K
  pok. 019/5
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: E, I, W
  pok. 019/6
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: L, M
  pok. 019/6
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: N, O, U
  pok. 019/5
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: Ł, T, Z, Ź, Ż
  pok. 020
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: P
  pok. 019/5
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: Pow, R
  pok. 019/6

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Telefony:

 • p.o. KIEROWNIKA Karolina Szymczak pok. 019/4, tel. +48 (42) 638-42-45

Wieczyste użytkowanie gruntu pod lokalami użytkowymi i garażami:

 • działki pod garażami, Karolina Sobierajczyk, pok. 019/6, (5G), tel. +48 (42) 638-45-24
 • działki pod lokalami użytkowymi, Anna Matecka, pok. 019/2, (3I), tel. +48 (42) 638-42-10 (os. fiz. prow. dz. gospod.),

Wieczyste użytkowanie gruntu przez osoby fizyczne:

 • osoby fizyczne na literę A-K (domki), Maria Oczadły, pok. 019/3, (3C/3D), tel. +48 (42) 638-43-39
 • osoby fizyczne na literę L-Ź (domki), Ewelina Dobrosińska, pok. 019/1 (3A/02/09/6A), tel. +48 (42) 638-42-64

Wieczyste użytkowanie gruntu przez osoby prawne:

 • Anna Matecka, pok. 019/2, (3B), tel. +48 (42) 638-42-10

Wieczyste użytkowanie gruntu pod budowlami i budynkami:

 • Maria Oczadły, pok. 019/3, (3C/3D), tel. +48 (42) 638-43-39

Wieczyste użytkowanie gruntu pod lokalami mieszkalnymi:

 • ulica na literę: P,E, I, W, Malwina Kucharska, pok. 019/5, (7D,7F/7O), tel. +48 (42) 272-63-54
 • ulica na literę: L, M,N,O,U, Agnieszka Okraska, pok. 019/5, (7C/7L/7K), tel. +48 (42) 638-56-63
 • ulica na literę: Ł, T, Z, Ź, Ż,A,C,D,F,POW,I, Aleksandra Kałuża, pok. 020, (7A/7M7H/7J), tel. +48 (42) 638-52-23
 • ulica na literę: J, K,B,G,H,S,Ś, Małgorzata Witkowska, pok. 019/5, (7G/7B/7E), tel. +48 (42) 638-42-94

Pokój 19/6 obsługuje wpłaty na poczet przekształcenia gruntu.

Anna Pietrasik tel. +48 (42) 638-45-21
Anna Stawińska tel. +48 (42) 638-46-37
Magda Knop tel. +48 (42) 638-54-21
Anita Domagała tel. +48 (42) 638-46-27

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Łódź należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
GETIN NOBLE BANK SA w ŁODZI
31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

 • art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 • art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1053 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760)

 • zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 866/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.)

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy