Wyniki wyszukiwania

GOSPODARKA ODPADAMI

Nieodpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców Miasta Łodzi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - ul. Kasprowicza 10

Dostarczone odpady musza być posortowane rodzajowo wg następujących grup: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory), telewizory i monitory, pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne: wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki,… więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Nieodpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców Miasta Łodzi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ul. Graniczna 2

Dostarczone odpady musza być posortowane rodzajowo wg następujących grup: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory), telewizory i monitory, pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne: wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki,… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Ochrona znaków geodezyjnych @

Zawiadomienie o zniszczeniu znaku osnowy geodezyjnej. Zawiadomienie może złożyć każdy: osobiście w biurze podawczym – parter wysłać tradycyjną pocztą na adres Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź. wysłać na adres ePUAP >>> Pozostałe czynności należą do zadań Łódzkiego… więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi @

Gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowiła także o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych… więcej...

ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Skierowanie do mieszkania chronionego

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu. Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy… więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Sprzedaż kompostu

Kompostownia prowadzi sprzedaż kompostu (przez 12 miesięcy w roku) oraz drewna odpadowego – okazyjnie, po dostarczeniu go na teren kompostowni na podstawie zawartych z innymi instytucjami umów. Kompostownia prowadzi sprzedaż kompostu w dwóch rodzajach Sprzedaż konfekcjonowana – kompost jest… więcej...

ŚRODOWISKO

Udzielanie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z nieekologicznych na ekologiczne w substancji mieszkaniowej i użytkowej @

Mieszkaniec pobiera wniosek dotacyjny (dostępny we wszystkich punktach obsługi mieszkańców i poprzez stronę internetową). Wypełniony wniosek, po zweryfikowaniu prawidłowości wypełnienia przez merytorycznego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, mieszkaniec składa w Punkcie obsługi… więcej...

PARKOWANIE

Wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

Komunikat Abonamenty parkingowe są wydawane na podstawie okazania oryginałów dokumentów. Dokumenty niezbędne do wydania abonamentów parkingowych: Dokładne dane osobowe i adresowe Wnioskodawcy, Wypełniony i podpisany wniosek, W przypadku zameldowania czasowego – oryginał zaświadczenia o… więcej...

DROGI

Wydawanie identyfikatorów typu M, S, T, R upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego

Identyfikator typu M: przysługuje: osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalach przy ul. Piotrkowskiej, posiadającym dostępny dojazd do posesji wyłącznie od strony ul. Piotrkowskiej, osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalach przy ulicach prostopadłych bądź… więcej...

MELDUNKI

Zameldowanie decyzją administracyjną

Mieszkaniec, który chce się zameldować na pobyt stały lub czasowy składa wniosek w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). Na wniosek strony, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt