Roszczenia z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OPIS SPRAWY

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.
Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, może żądać odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś roszczenie

określ żądanie: odszkodowanie za szkodę, wykup czy odszkodowanie po zbyciu

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

w ciągu 6 miesięcy otrzymasz informację czy uznano roszczenie

KROK 3

Czekaj na realizację żądania

jeśli uznano roszczenie

KROK 4

Możesz złożyć pozew do sądu

jeśli nie uznano roszczenia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zgłoszenie roszczenia
 2. Czynności wyjaśniające, gromadzenie dokumentów:
  • przekazanie wniosku do zaopiniowania przez odpowiednie komórki;
  • analiza zgromadzonego materiału;
  • przygotowanie odpowiedzi - uznanie bądź odmowa uznania roszczenia.
 3. W przypadku uznania roszczenia – podjęcie zarządzenia przez Prezydenta Miasta i jego realizacja.
 4. W przypadku nieuznania roszczenia - pismo informujące o odmowie uznania roszczenia. Wnioskodawca może wystąpić na drogę postępowania sądowego.
Informacje uzupełniające

Wniosek powinien zawierać wszelkie dowody uzasadniające roszczenie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, Piotrkowska 104, bud. F. III piętro, pok. 386

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

telefoniczne umówienie wizyty: 42 638 41 34

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr rachunku: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
  • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • biznes.gov.pl
  • obywatel.gov.pl

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie roszczenia - wniosek

Pozostałe dokumenty

 • Dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt