Informacja potwierdzająca nadanie lub zmianę numeru porządkowego lub nazwy ulicy @

OPIS SPRAWY

Wniosek składa osoba chcąca uzyskać pisemne potwierdzenie nadania, zmiany numeru porządkowego (adresu) albo nazwy ulicy. Za wydanie takiej informacji pobierana jest odpłata skarbowa w wysokości – 17 zł.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Wnieś opłatę

KROK 3

Czekaj na informację

elektronicznie pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór informacji w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • informacja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.

  Wniosek składa się elektronicznie, w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).

 3. Analiza posiadanych danych i na ich podstawie przygotowanie informacji potwierdzającej nadanie lub zmianę numeru porządkowego.

 4. Wydanie informacji potwierdzającej nadanie lub zmianę numeru porządkowego lub nazwy ulicy.

Informacje uzupełniające

Przed wniesieniem opłaty skarbowej przez osoby zainteresowane - realizatorzy procedury muszą koniecznie dokonać wstępnego sprawdzenia w posiadanych danych przedmiotowej sprawy. Po dokonanej kontroli zdecydują czy postępowanie będzie wymagało wniesienia opłaty w chwili składania wniosku.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin realizacji dłuższy niż 7 dni spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 913, 915- IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-93, +48 (42) 272-68-95

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Za wydanie informacji potwierdzającej nadanie lub zmianę numeru

17 zł

Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)

17 zł


Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (brak szablonu wniosku)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt