Wydanie kserokopii zawiadomienia ustalającego lub zmieniającego numer porządkowy @

OPIS SPRAWY

Wniosek o wydanie kserokopii zawiadomienia składa osoba, która otrzymała w przeszłości takie zawiadomienia ale potrzebuje jego kopię.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 3

Czekaj na kopię zawiadomienia

KROK 4

Odbierz kopię zawiadomienia

elektronicznie pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą;- sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór kserokopii zawiadomienia w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • kserokopia zawiadomienia może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku (wniosek składa się w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie).

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).

 3. Analiza posiadanych danych i na ich podstawie odszukanie w archiwum zakładowym oryginału zawiadomienia.

 4. Wykonanie kserokopii dokumentu nadającego lub zmieniającego numer porządkowy.

 5. Poświadczenie wykonanej kserokopii za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dłuższy termin realizacji spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze - parter
pok. 912, 913, 915 - piętro IX

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-93, +48 (42) 272-68-95

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata skarbowa od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, poświadczonej za zgodność z oryginałem 5 zł
Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie) 17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (brak szablonu wniosku)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt