Użyczanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi

OPIS SPRAWY

Użyczanie nieruchomości jest nieodpłatną formą przekazania gruntu/lokalu na rzecz wspólnot mieszkaniowych/organizacji pozarządowych. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej oraz uiszcza podatek od nieruchomości.
Przedmiotem tej procedury jest użyczanie nieruchomości niezabudowanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz użyczanie nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych oraz lokali na rzecz organizacji pozarządowych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

skorzystaj z załączonego formularza

KROK 2

Czekaj na decyzję

odmowa lub informacja o przygotowaniu zarządzenia

KROK 3

Czekaj na projekt umowy użyczenia

zostanie wysłana po upłynięciu 21 dni od opublikowania zarządzenia

KROK 4

Podpisz projekt umowy użyczenia

podpisany projekt umowy przekaż do urzędu

KROK 5

Odbierz podpisaną i zarejestrowaną umowę

po otrzymaniu powiadomienia o możliwości odbioru

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wniosek o użyczenie nieruchomości (gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa do pisma załączona powinna być uchwała wspólnoty oraz mapa z zaznaczonymi nieruchomościami).
 2. Wydział Dysponowania Mieniem przesyła do wnioskodawcy odmowę użyczenia nieruchomości lub informuje go o przygotowaniu i przedłożeniu do podpisu Prezydenta Miasta Łodzi projektu zarządzenia w sprawie użyczenia nieruchomości.
  Informacja przekazywana jest listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wydział Dysponowania Mieniem po podpisaniu zarządzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi podaje do wiadomości (BIP, ogłoszenie w prasie) informację o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości. Informacja musi być publikowana przez 21 dni.
 4. Po upływie ww. terminu Wydział Dysponowania Mieniem przesyła wnioskodawcy projekt umowy użyczenia, który nie może byc przez niego modyfikowany. Projekt przekazywany jest listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Wnioskodawca przekazuje podpisany projekt umowy do urzędu osobiście lub listownie.
 6. Wydział Dysponowania Mieniem informuje o możliwości odbioru podpisanej przez dyrektora/ zastępcę dyrektora wydziału umowy użyczenia. Informacja przekazywana jest telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Wydział Dysponowania Mieniem przekazuje zarejestrowaną umowę użyczenia wnioskodawcy. Przekazanie następuje osobiście lub listownie.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział ds. Użyczeń i Targowisk
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. nr: 450 i 450c

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie pod numerem telefonu +48 (42) 638-42-70

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście
  • Piotrkowska 104 - kancelaria
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • pocztą elektroniczną:
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

Wniosek organizacji pozarządowej powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1335/2022Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 czerwca 2022 r..

 • Wniosek o użyczenie nieruchomości

druk do pobrania


Do wniosku o użyczenie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:
 • Uchwałę wspólnoty
 • Mapę z zaznaczoną nieruchomością

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)

 • art. 11, art. 13 ust.1, art.23 ust.1 pkt 7a oraz art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt