Dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. wpłynięcie wniosku o dokonanie zamiany lub wszczęcie postępowania z urzędu,

 2. analiza z punktu widzenia zasadności dokonania zamiany nieruchomości przez Skarb Państwa; analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania zamiany (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących tytułu własności Skarbu Państwa),

 3. ustalenie i wskazanie nieruchomości zamiennych z zasobu Skarbu Państwa,

 4. wystąpienie do merytorycznie właściwych Wydziałów UMŁ i jednostek o wydanie opinii o możliwości dokonania zamiany (istnienia przeciwwskazań), z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki i zamierzeń inwestycyjnych Miasta,

 5. po uzyskaniu pozytywnych opinii – zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość zamiennych nieruchomości, wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,

 6. po uzyskaniu zarządzenia Wojewody wyrażającego zgodę, przygotowanie i podpisanie pomiędzy SP i wnioskodawcą/właścicielem nieruchomości do pozyskania w drodze zamiany, protokołu z rokowań, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy zamiany w formie aktu notarialnego,

 7. zawarcie umowy zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Informacje uzupełniające
 • Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być przedmiotem zamiany pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego bądź przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych.
 • Jeżeli zamiana dokonywana jest pomiędzy Skarbem Państwa a osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, w przypadku nierównej wartości zamiennych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamiennych nieruchomości.
 • Dopłatę stosuje się również w przypadku zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości, a także wzajemnej zamiany praw użytkowania wieczystego.
 • Przepisy regulujące zamianę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które są przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych stosuje się również do zamiany udziałów we współwłasności lub we współużytkowaniu wieczystym.
 • Zamiana nieruchomości Skarbu Państwa wpisanych do rejestru zabytków , wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek lub z urzędu.
 • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania.
 • Wniosek powinien być opatrzony podpisem strony oraz powinien zostać złożony w oryginale.
 • W przypadku zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, może wystąpić konieczność zastosowania dopłat w przypadku różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości, ustalonych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

do 6 miesięcy

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
III piętro, pok. 351

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie zamiany
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 13 ust. 4, art. 14 ust 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt