Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (w tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków) @

OPIS SPRAWY

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

nie dotyczy pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • wczasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Sekretariat WUiA - oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V +48 (42)638-43-51
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany I- Śródmieście +48 (42) 638 47 83
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany II- Bałuty +48 (42) 63843 86
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany III- Widzew +48 (42) 638 52 48
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany IV- Górna +48 (42) 272 63 49
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany V- Polesie +48 (42) 272 63 97
 • Oddział infrastruktury +48 (42) 638 43 64

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektroniczną: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Decyzja 36,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

z wyłączeniem pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • e-budownisctwo

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz innego obiektu budowlanego niż budynek mieszkalny jednorodzinny)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • Zgoda właściciela obiektu lub jej kopia (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
 • Szkic usytuowania obiektu
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

W trakcie postępowania może być wymagane:

 • Projekt rozbiórki obiektu lub jego kopię - w zależności od potrzeb
 • W przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków:
  • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
  • Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi:
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
  • Zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego - art. 39k ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt