Przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

OPIS SPRAWY

Świadczenie należne rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domu dziecka przyjmującym w pieczę zastępczą dzieci.Świadczenie przyznawane na wniosek rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.Wysokość świadczenia obecnie wynosi nie więcej niż 1.100,00 zł jednorazowo.Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.Wypłata świadczenia następuje w ciągu 30 dni od daty jego przyznania.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w MOPS lub za pośrednictwem poczty 

KROK 2

Czekaj

na decyzję w sprawie

KROK 3

Czekaj na wypłatę świadczenia

w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka przyznawane jest jednorazowo na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziekana na każde dziecko przyjmowane do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń:

 • rozpatrzenie wniosku - maksymalnie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu,
 • wydanie decyzji przyznającej świadczenie lub decyzji o odmowie przyznania świadczenia,
 • w przypadku przyznania świadczenia - wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty jego przyznania,
 • w przypadku odmowy przyznania świadczenia – przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna,
 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Świadczenie pieniężne. Maksymalna wysokość świadczenia nie może przekroczyć 1.100,00zł.

Kryteria przyznania

O przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej dziecka lub rodzinnego domu dziecka może wystąpić rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka sprawują tymczasową opiekę nad dziećmi umieszczonymi w tych rodzinach i rodzinnych domach dziecka i stanowią rodzinne formy pieczy zastępczej.

W przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego jednorazowe świadczenie na zakup sprzętów wymienionych we wniosku w tabeli: „Wykaz przedmiotów stanowiących niezbędne wyposażenie przyjmowanego dziecka” nie może być przyznawane częściej niż raz na trzy lata.

Przyznaną pomoc należy przeznaczyć odpowiednio na zakup brakujących w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka artykułów i sprzętów pierwszej potrzeby dla przyjmowanego dziecka takich jak: kołdry, poduszki, materaca, pościeli, tapczanu/łóżka, biurka z krzesłem (dla dziecka powyżej 5 roku życia), regału/półki na książki i zabawki, szafki/komody na ubrania, szafy, wózka dziecięcego (dziecko do 3 roku życia).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.
 2. Wypłata następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia.
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony do czasu uzupełnienia przez stronę braków w dokumentacji.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Dział Świadczeń
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

sekretariat tel.: +48 (42) 664-04-00
poczta elektroniczna: wpis@mops.lodz.pl

Numery telefonów pracowników Działu Świadczeń prowadzących sprawy z zakresu przyznawania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka:

 • +48 (42) 664 04 01 – przyjmowanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 12 – rozpatrywanie wniosków,
 • +48 (42) 664 0414 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie,
 • +48 (42) 664 04 22 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie.

Umawianie/rezerwacja wizyty

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganą dokumentacją nie ma potrzeby umawiania się na wizytę w Urzędzie.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za pełnomocnictwo
(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście lub przez pełnomocnika:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149, wejście od al. Kościuszki, parter – pok. Nr 1, I piętro – pok. Nr 12 i 13, II piętro – sekretariat
 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149
   90-440 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć niezwłocznie po przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zmian.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia stronie decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi stwierdzi, że należy je uwzględnić w całości, to w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania wyda nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi nie zmieni podjętego w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcia, to w terminie 7 dni od otrzymania odwołania przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt