Przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

OPIS SPRAWY

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domu dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzinom zastępczym zawodowym na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Wysokość świadczenia obecnie wynosi 274,00 zł miesięcznie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż dokumenty

elektronicznie, w MOPS lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na decyzję w sprawie

KROK 3

Czekaj na wypłatę świadczenia

w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Dodatek przyznawany jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń:

 • rozpatrzenie wniosku - maksymalnie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu,
 • wydanie decyzji przyznającej dodatek lub decyzji o odmowie przyznania dodatku,
 • w przypadku przyznania świadczenia - wypłata pierwszego świadczenia w ciągu 30 dni od daty jego przyznania, kolejne świadczenia są wypłacane do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca,
 • w przypadku odmowy przyznania świadczenia – przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawaprawna,
 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Świadczenie pieniężne. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka nie może być niższy niż kwota 274,00 zł miesięcznie.

Kryteria przyznania

Świadczenie w postaci dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka przysługuje wyłącznie na dziecko:

  • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  • umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym – dodatek nie przysługuje.

W przypadku, gdy dodatek przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Osoby otrzymujące świadczenie w formie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał to świadczenie pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do tego świadczenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.
 2. Wypłata świadczenia po raz pierwszy następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia, kolejne płatności następują w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony do czasu uzupełnienia przez stronę braków w dokumentacji.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Dział Świadczeń
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

sekretariat tel.: +48 (42) 664-04-00
poczta elektroniczna: wpis@mops.lodz.pl

Numery telefonów pracowników Działu Świadczeń prowadzących sprawy z zakresu przyznawania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • +48 (42) 664 04 01 – przyjmowanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 12 – rozpatrywanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 14 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie,
 • +48 (42) 664 04 22 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie.

Umawianie/rezerwacja wizyty

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganą dokumentacją nie ma potrzeby umawiania się na wizytę w Urzędzie.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za pełnomocnictwo
(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149
   90-440 Łódź
 • osobiście lub przez pełnomocnika:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149, wejście od al. Kościuszki, parter – pok. Nr 1, I piętro – pok. Nr 12 i 13, II piętro – sekretariat
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć niezwłocznie po przyjęciu dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, bądź niezwłocznie po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dla dziecka już przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku rodziny zastępczej zawodowej, w której zostało umieszczone dziecko na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wniosek o przyznanie dodatku rodzina zastępcza zawodowa powinna złożyć niezwłocznie po przyjęciu tego dziecka.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Prawomocne postanowienie sądowe orzekające o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (jeżeli dotyczy)
 • Dokument (do wglądu) potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zmian.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia stronie decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi stwierdzi, że należy je uwzględnić w całości, to w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania wyda nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi nie zmieni podjętego w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcia, to w terminie 7 dni od otrzymania odwołania przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt