Przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

OPIS SPRAWY

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domu dziecka na osobę, która osiągnęła pełnoletność a legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dzieckaprzysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego wychowanka.

Wysokość świadczenia obecnie wynosi miesięcznie 274 zł.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w MOPS lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na decyzję w sprawie

KROK 3

Czekaj na wypłatę świadczeń

w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczeń

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Dodatek przysługuje rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Dodatek przyznawany jest na wniosek uprawnionej strony, a jego wypłata realizowana jest w systemie miesięcznym.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń:

 • rozpatrzenie wniosku – maksymalnie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu,
 • wydanie decyzji przyznającej lub decyzji odmownej przyznania świadczenia,
 • w przypadku przyznania - wypłata pierwszego świadczenia w ciągu 30 dni od daty jego przyznania
 • w przypadku odmowy przyznania pomocy – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna
 • rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna
Informacje uzupełniające
Forma pomocy
 • dodatek w kwocie nie niższej niż 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka.
Kryteria przyznania

Świadczenie w postaci dodatku przysługuje:

  • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które uczy się w szkole, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

  • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

  • nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia – jeżeli dziecko nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Świadczenie przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym – dodatek nie przysługuje.

W przypadku, gdy świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej / studiów I stopnia osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli / studia II stopnia - świadczenie przysługujące rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują także za wrzesień.

Osoby otrzymujące świadczenie są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał te świadczenia pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.
 2. Wypłata następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia.
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony do czasu uzupełnienia przez stronę braków w dokumentacji.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Dział Świadczeń
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149

sekretariat tel. +48 (42) 664-04-00

Numery telefonów pracowników Działu Świadczeń prowadzących sprawy z zakresu przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

+48 (42) 664 04 01 – przyjmowanie wniosków,
+48 (42) 664 04 12 – rozpatrywanie wniosków,
+48 (42) 664 04 14 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie,
+48 (42) 664 04 22 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie.

Umawianie/rezerwacja wizyty

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganą dokumentacją nie ma potrzeby umawiania się na wizytę w Urzędzie.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za pełnomocnictwo
(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149
   90-440 Łódź
 • osobiście lub przez pełnomocnika:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   Łódź, ul. Piotrkowska 149, wejście od al. Kościuszki, parter – pok. Nr 1, I piętro – pokój nr 12 i 13, II piętro – sekretariat
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć niezwłocznie po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności w rodzinnej pieczy zastępczej i wyrażeniu zgody przez dotychczasową rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka na dalszy pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz w przypadku uzyskania przez dziecko orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli dotyczy)
 • Prawomocne postanowienie sądowe orzekające o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jeżeli dotyczy)
 • Dokument (do wglądu) potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń uwzględni je w całości - wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji - prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt