Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Kierowanie osób bezrobotnych lub poszukujących pracy na szkolenia i przyznawanie stypendiów szkoleniowych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby:

  • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez Powiatowy Urząd Pracy; plan szkoleń ogłaszany jest na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;
  • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika tut. Urzędu ;
  • można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej – wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może sfinansować do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Szkolenie w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 3. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków na szkolenia. Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

Kryteria przyznania

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy:
   • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
   • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
   • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
   • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
   • będąca żołnierzem rezerwy,
   • pobierająca rentę szkoleniową,
   • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
   • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegającaubezpieczeniu społecznemu,
   • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
Czas trwania

Szkolenie realizowane jest według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, ale gdy wymaga tego program – do 12 miesięcy.

Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a gdy wymaga tego program – do 24 miesięcy.

Stypendium szkoleniowe

Uczestnik szkolenia (osoba bezrobotna) otrzymuje co miesiąc stypendium szkoleniowe.

Wysokość stypendium wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

W przypadku niższej liczby godzin stypendium ustala się proporcjonalnie, nie mniej jednak niż 20% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium w wysokości 20% zasiłku przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia.

Uwaga: Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Uwaga: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Obecnie wysokość stypendium wynosi 1 440 zł brutto (w przypadku szkolenia obejmującego nie mniej niż 150 godz. miesięcznie).

Obowiązywanie stypendium w czasie niezdolności do pracy

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny zachowuje prawo do stypendium. Niezdolność tę należy udokumentować elektronicznym zaświadczeniem lekarskim (EZLA).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W przypadku szkoleń indywidualnych wniosek o skierowanie na szkolenie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Natomiast w przypadku szkoleń grupowych zapisy na szkolenia odbywają się zgodnie z planem szkoleń na dany rok, a szkolenia realizowane są po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych i zawarciu umowy o realizację szkolenia z daną jednostką szkoleniową.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

W przypadku szkoleń grupowych:
 • Osoby bezrobotne, które zgłaszają chęć udziału w wybranym szkoleniu, wpisywane są na listę osób oczekujących. Druk wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe wypełniany jest przed skierowaniem na szkolenie.
W przypadku szkoleń indywidualnych:
 • Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków) oraz:
 • Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia tzw. promesa – druk dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków)
  lub
 • Deklaracja wnioskodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409, z późn. zm.), art. 40, art. 41, art. 43
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) – rozdział 4

Tryb odwoławczy

Świadczenia z tytułu bezrobocia przyznawane są w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego.

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej