Wyniki wyszukiwania

POJAZDY

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

POJAZDY

Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana dla pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Generowanie profilu kandydata na kierowcę @

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem przed przystąpieniem do szkolenia, składa organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, dokumenty, na podstawie których generowany jest profil kandydata na kierowcę. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o wydanie prawa jazdy… więcej...

POJAZDY

Nadanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu i podwoziu (ramie) oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące sprawy są przyjmowane w dniu przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00, we wtorki 8.00 – 17.00. Sprawa załatwiana jest po uprzednim złożeniu podania w kancelarii (parter) lub na… więcej...

PESEL

Nadanie numeru PESEL na wniosek

Wniosek o nadanie numeru PESEL możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi lub przesłać go pocztą. Z wnioskiem takim może też wystąpić w Twoim imieniu pełnomocnik. Nie ma możliwości złożenia wniosku elektronicznie. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców,… więcej...

MELDUNKI

Pobierz dokument o zameldowaniu z rejestru PESEL @

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze PESEL ma prawo do stałego i bezpłatnego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej- ePUAP W celu skorzystania z usługi wymagane jest potwierdzenie tożsamości… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego, który podejrzewa nieuprawnione wykorzystanie jego danych osobowych w tym danych dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie dowolnej gminy na terenie Polski w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania… więcej...

POJAZDY

Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Powtórna rejestracja pojazdu odzyskanego po kradzieży @

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji  pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji  Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną grupę spraw (Grupa… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich @

Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. W przypadku trumny ze zwłokami sprowadzeniem może zająć… więcej...

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

Zainteresowany składa w kancelarii (parter) osobiście lub przez pełnomocnika wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez pracowników pokoju B15. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul.… więcej...

POJAZDY

Przerejestrowanie pojazdu (zmiana właściciela) @

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji  Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, po uprzednim umówieniu terminu wizyty Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej zakaz na okres nieprzekraczający roku

Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej zakaz na okres przekraczający 1 rok

Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie… więcej...

POJAZDY

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela @

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji  Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem,  po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną… więcej...

POJAZDY

Rejestracja pojazdów nowych @

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem (po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną… więcej...

POJAZDY

Rejestracja pojazdów zabytkowych @

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem (po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną grupę spraw (Grupa… więcej...

POJAZDY

Rejestracja pojazdu marki SAM @

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem (po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną grupę spraw (Grupa… więcej...

POJAZDY

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy @

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału z zastrzeżeniem (po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną grupę spraw (Grupa… więcej...

WYBORY

Reklamacja na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców @

Przyjęcie reklamacji. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie… więcej...

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Rozszerzenie uprawnienia diagnosty

Rozszerzenia uprawnienia diagnosty (zmiany uprawnienia) następuje na wniosek – wnioskodawca składa wniosek w kancelarii (parter) osobiście lub przez pełnomocnika. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32, w godzinach pracy… więcej...

WYBORY

Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE i obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej @

Aby wykreślić z Centralnego Rejestru Wyborców obywatela Unii Europejskiej oraz Obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek Wymagane dokumenty mogą zostać złożone na piśmie w postaci  papierowej lub za pomocą środków… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych @

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych ma prawo do stałego i bezpłatnego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa jest dostępna na platformie e-usług Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W celu skorzystania z usługi wymagane jest potwierdzenie… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL @

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze PESEL ma prawo do stałego i bezpłatnego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej- ePUAP W celu skorzystania z usługi wymagane jest potwierdzenie tożsamości… więcej...

MELDUNKI

Uchylenie czynności materialno – technicznej zameldowania/wymeldowania decyzją administracyjną

W celu uchylenia czynności materialno – technicznej zameldowania należy złożyć podanie wraz z załącznikami. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). Po… więcej...

MELDUNKI

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – interes faktyczny

Na pisemny wniosek wnioskodawcy, upoważniony przez Prezydenta Miasta Łodzi pracownik udostępnia dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wniosek może zostać… więcej...

MELDUNKI

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – interes prawny

Na pisemny wniosek wnioskodawcy, upoważniony przez Prezydenta Miasta Łodzi pracownik udostępnia dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wniosek może zostać… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych @

Organ gminy na uzasadniony wniosek uprawnionego podmiotu, osoby fizycznej udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby a także dokumentację związaną z dowodami osobistymi dotyczącą jednego dowodu. Wniosek może zostać… więcej...

WYBORY

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela RP @

Aby zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek Wymagane dokumenty mogą zostać złożone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym, podpisem kwalifikowanym lub ważnym profilem zaufanym ePUAP.… więcej...

WYBORY

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela UE @

Aby zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek. Wymagane dokumenty mogą zostać złożone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym lub ważnym profilem zaufanym. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu… więcej...

WYBORY

Wgląd do Centralnego Rejestru Wyborców @

Centralny Rejestr Wyborców obejmuje: osoby, którym przysługuje prawo wybierania, osoby, które ukończyły 17 lat, osoby niemające prawa wybierania na podstawie orzeczenia sądu lub Trybunału Stanu, informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych. Wgląd oraz pobranie informacji o… więcej...

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wpis do ewidencji instruktorów

Kandydat na instruktora składa w kancelarii (parter) osobiście lub przez pełnomocnika wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów… więcej...

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wpis do ewidencji wykładowców

Kandydat na wykładowcę składa w kancelarii (parter) wniosek o wpis do ewidencji wykładowców, określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wpis do prawa jazdy potwierdzający posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego na podstawie świadectwa kwalifikacji kierowcy uzyskanego przed 6 kwietnia 2022r. @

Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców @

Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców składa w kancelarii (parter) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów @

Wpis dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności. Zainteresowany składa dokumenty w kancelarii (parter) osobiście lub przez… więcej...

POJAZDY

Wtórnik dokumentów komunikacyjnych

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wydanie bądź wymiana karty kwalifikacji kierowcy. Profil Kierowcy Zawodowego

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, CE, D, DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95. Każdy starosta wydaje kartę… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wydanie bądź wymiana prawa jazdy kierowcy zawodowego. Profil Kierowcy Zawodowego @

Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września… więcej...

POJAZDY

Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

Wnioski w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów składane są w stanowisku 0.10 na parterze Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 (poniedziałek, środa-piątek 8.00 -15.30, wtorek 8.00 - 16.30).Wnioski w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów składane są w… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej @

Osobie małoletniej do 18 roku życia przysługuje prawo posiadania dowodu osobistego. Informacje o dowodzie Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu nie jest obowiązkowa, dowody wydane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o dowodach… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

Obywatel polski ma obowiązek posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Informacje o e-dowodzie Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu nie jest obowiązkowa, dowody wydane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o dowodach… więcej...

NIEPEŁNOSPRAWNI

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Informacje o dowodzie Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie dowolnej gminy. Wniosek można przesłać elektronicznie. W ciągu… więcej...

POJAZDY

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji  Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem,  po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną grupę spraw (Grupa… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy zgodne ze wzorem określonym w: 1) Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. jest wydawane na… więcej...

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Przedsiębiorca osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika składa w kancelarii (parter) wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, lub D. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta… więcej...

KIEROWANIE TRAMWAJEM

Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po egzaminie państwowym

Wypełnienie przez urzędnika druku pozwolenia na kierowanie tramwajem uzależnione jest od otrzymania przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przekazanej przez ośrodek egzaminowania oraz od przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wydanie prawa jazdy po egzaminie państwowym

Wysłanie do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zamówienia na wytworzenie prawa jazdy po ukończeniu wymaganego wieku dla danej kategorii uzależnione jest od otrzymania przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przekazanej przez… więcej...

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych

Uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy na podstawie stosownego wniosku. Jeżeli wniosek jest niekompletny, pracownik merytoryczny wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem… więcej...

POJAZDY

Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące sprawy są przyjmowane w dniu przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00, we wtorki 8.00 – 17.00. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest złożenie wniosku o wydanie… więcej...

POJAZDY

Wydanie uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego przez Policję dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, po uprzedniej rezerwacji wizyty na wybraną grupę spraw (Grupa… więcej...

MELDUNKI

Wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia z rejestru mieszkańców (potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy) @

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się: Jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy. Po wydaniu zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt… więcej...

KIEROWANIE TRAMWAJEM

Wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem z powodu utraty lub zniszczenia posiadanego dokumentu

Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie dokumentu w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za opłatą wtórnik dokumentu. Jednym z warunków wydania wtórnika jest złożenie, oświadczenia o utracie… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty lub zniszczenia posiadanego dokumentu @

Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie dokumentu w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za opłatą wtórnik dokumentu. Jednym z warunków wydania wtórnika jest złożenie, oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem @

Zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dotyczy.Wniosek może zostać złożony również przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Za złożenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych @

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożone w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. … więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i… więcej...

POJAZDY

Wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów @

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące sprawy są przyjmowane w dniu przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00, we wtorki 8.00 – 17.00. Sprawa załatwiana jest po uprzednim złożeniu podania (osobiście lub za pośrednictwem… więcej...

MELDUNKI

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców @

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby, której dotyczą udostępnione dane. Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia. Właściciel/zarządca budynku może otrzymać w formie zaświadczenia tylko informację o ilości… więcej...

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Przedsiębiorca, który zamierza zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców składa w kancelarii (parter), osobiście lub przez pełnomocnika, wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. … więcej...

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Przedsiębiorca, który zamierza zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów składa w kancelarii (parter), osobiście lub przez pełnomocnika, wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z pieczątkami… więcej...

MELDUNKI

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego @

Jeśli  opuszczasz miejsce pobytu czasowego  musisz wymeldować się. Wymeldowania z miejsca pobytu możesz dokonać: w formie pisemnej na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. Formularz wypełnij komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami, w… więcej...

MELDUNKI

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego @

Jeśli opuszczasz miejsce pobytu stałego zobowiązany jesteś wymeldować się.Wymeldowania z miejsca pobytu stałego możesz dokonać: w formie pisemnej na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. Formularz wypełnij komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym,… więcej...

MELDUNKI

Wymeldowanie decyzją administracyjną @

Aby wymeldować się z pobytu stałego lub czasowego należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). Na wniosek strony, po… więcej...

MELDUNKI

Wymeldowanie obywatela RP z pobytu czasowego @

Jeśli opuszczasz miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jesteś wymeldować się. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego możesz dokonać: w formie pisemnej na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu… więcej...

MELDUNKI

Wymeldowanie obywatela RP z pobytu stałego @

Jeśli opuszczasz miejsce pobytu stałego musisz wymeldować się. Wymeldowania z miejsca pobytu możesz dokonać: w formie pisemnej na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi Formularz wypełnij komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. w… więcej...

POJAZDY

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne badanie techniczne

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do Wydziału Spraw… więcej...

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy

Zainteresowany składa w kancelarii (parter) wniosek o wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy osobiście lub przez pełnomocnika, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez pracowników pokoju B15. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i… więcej...

POJAZDY

Wymiana pozwolenia czasowego lub dotychczasowego dowodu rejestracyjnego na dowód rejestracyjny

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu wymiany pozwolenia czasowego lub dotychczasowego dowodu rejestracyjnego na dowód rejestracyjny rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem,… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy krajowe @

Pozwolenie wojskowe jest wydawane żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i żołnierzom służby kandydackiej na czas pełnienia tej służby przez dowódcę jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców. Jest ono wymieniane przez starostę na prawo jazdy tej samej kategorii. Wnioski mieszkańców… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wymiana prawa jazdy wydanego przed dniem 1 lipca 1999 r. @

Prawa jazdy wydane przed dniem 1 lipca 1999r. podlegały obowiązkowej wymianie. Osoba, która nie dokonała wymiany prawa jazdy w przeznaczonym do tego terminie w dalszym ciągu może wymienić posiadany dokument na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy Prawo o… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą, bez wymogu złożenia egzaminu państwowego z części teoretycznej

Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą oraz po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy jest określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą, z wymogiem złożenia egzaminu państwowego z części teoretycznej

Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy: nie jest określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w… więcej...

POJAZDY

Wymiana tablic rejestracyjnych (zagubienie, utrata, zniszczenie, kradzież), wtórnik tablicy/tablic rejestracyjnych

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

POJAZDY

Wyrejestrowanie pojazdu

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

MELDUNKI

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy @

Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy można dokonać na kilka sposobów: osobiście w urzędzie lub przez pełnomocnika oraz bez wychodzenia z domu – elektronicznie korzystając z platformy ePUAP.  Aby zameldować się elektronicznie musisz posiadać Profil Zaufany, podpis osobisty  lub bezpieczny podpis… więcej...

MELDUNKI

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały @

Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały można dokonać na kilka sposobów: osobiście w urzędzie lub przez pełnomocnika oraz bez wychodzenia z domu – elektronicznie korzystając z platformy ePUAP.  Aby zameldować się elektronicznie musisz posiadać Profil Zaufany, podpis osobisty lub bezpieczny podpis… więcej...

MELDUNKI

Zameldowanie decyzją administracyjną

Mieszkaniec, który chce się zameldować na pobyt stały lub czasowy składa wniosek w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). Na wniosek strony, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego… więcej...

MELDUNKI

Zameldowanie obywatela RP na pobyt czasowy @

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu… więcej...

MELDUNKI

Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały @

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie i przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamelduj się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie możesz mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Jeżeli meldujesz się na pobyt stały  nie… więcej...

POJAZDY

Zastaw rejestrowy

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL @

Zastrzeżenia numeru PESEL możesz dokonać samodzielnie przez internet (musisz posiadać profil zaufany lub e-dowód): Zastrzeż Pesel lub cofnij zastrzeżenie Wniosek możesz też złożyć osobiście w dowolnym organie gminy. W przypadku, kiedy nie możesz osobiście złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL z… więcej...

POJAZDY

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

POJAZDY

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu @

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale  Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to… więcej...

MELDUNKI

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy @

Jeśli wyjeżdżasz poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgłoś swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice kraju można dokonać: W formie pisemnej na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. Formularz… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego @

Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której dowód został uszkodzony jest obowiązana niezwłocznie osobiście zawiadomić o tym organ dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoba przebywająca poza granicami kraju dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty… więcej...

MELDUNKI

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na czas dłuższy niż 6 miesięcy @

Jeśli wyjeżdżasz poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgłoś swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia dokonaj najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego. Zgłoszenia wyjazdu, możesz dokonać w formie: pisemnej na… więcej...

MELDUNKI

Zgłoszenie wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej @

Jeśli wyjeżdżasz z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoś swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonaj się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca… więcej...

DOWÓD OSOBISTY

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym @

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem. Informacje o dowodzie Za osobę małoletnią lub… więcej...

POJAZDY

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale  Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów @

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział Spraw… więcej...

KIEROWANIE TRAMWAJEM

Zmiana danych, przedłużenie terminu ważności pozwolenia na kierowania tramwajem

Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany przez starostę po… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Zmiana danych, przedłużenie terminu ważności prawa jazdy @

Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za opłatą nowy dokument. W przypadku zmiany adresu zamieszkania prawa jazdy… więcej...

POJAZDY

Zmiana podwozia lub ramy w pojeździe

Wnioski mieszkańców dotyczące sprawy są przyjmowane w Oddziale Ewidencji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26A i 30/32 po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego”. Dotyczy to osób,… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zmiana zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców @

Przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, może zmienić zakres szkolenia. W tym celu przedsiębiorca składa w kancelarii (parter) wniosek zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w… więcej...

KIEROWCY I POJAZDY

Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty gdy ustanie przyczyna o zatrzymaniu prawa jazdy oraz gdy dłużnik alimentacyjny przez ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt