Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych @

OPIS SPRAWY

Na pisemny uzasadniony wniosek uprawnionego podmiotu lub osoby fizycznej, złożony w dowolnym urzędzie gminy, organ gminy udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby a także dokumentacji dowodowej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

w przypadku działania przez pełnomocnika, także opłatę za jego ustanowienie

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Odbierz odpowiedź

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • wniosek można złożyć elektronicznie
 • sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Organ gminy na uzasadniony wniosek uprawnionego podmiotu, osoby fizycznej udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby a także dokumentację związaną z dowodami osobistymi dotyczącą jednego dowodu.
 2. Wniosek może zostać złożony pisemnie wpostaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).
 3. Dane udostępnia się:
  • podmiotom publicznym o ile dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań np. Sądom, Prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej itp.);
  • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny w pozyskaniu danych. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes, np. przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku, zniesienie współwłasność.;
  • innym osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią interes faktyczny w udostępnieniu danych jednostkowych i za zgodą osoby, których dane dotyczą (W takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzje administracyjną o odmowie udostępnienia danych. Od decyzji służy odwołanie).
 4. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi może być złożone przez pełnomocnika wnioskodawcy.
 5. Dane udostępnione na podstawie wniosku mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu wskazanym we wniosku.
 6. Każdy może uzyskać dostęp do prowadzonego w formie elektronicznej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji wykazu unieważnionych dowodów osobistych po uwierzytelnieniu się przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, pod warunkiem wskazania serii i numeru dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.
Informacje uzupełniające
 • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, należy załączyć potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych może zostać złożony w urzędzie dowolnej gminy.
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi może zostać złożony wyłącznie w lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych zgodnie z miejscem wydania dowodu osobistego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczących jednego dokumentu lub jednej osoby 31 zł
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi dotyczącą jednego dowodu osobistego 31 zł

Opłatę uiszcza się na konto:

Bank Pekao S.A.06 1240 1037 1111 0011 0911 0797z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych lub opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi”.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za udzielone pełnomocnictwo, która jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy 17 zł

Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073z dopiskiem „opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo”.

W celu uzyskania informacji o zwolnieniu albo niepodleganiu opłacie skarbowej należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikami urzędu.

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych woddziałach Pekao S.A. oraz w opłatomatach znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi. przy ul. Smugowej 26a, ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   ul. Smugowa 26a 30/32
   91-433 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

Formularz wniosku w postaci papierowej
 • „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych”

druk do pobrania


 • „Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym”

druk do pobrania


Formularz wniosku w postaci elektronicznej

formularz elektroniczny (gov.pl)


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem)
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku jego udzielenia przez wnioskodawcę
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych – w przypadku gdy udostępnienie danych podlega opłacie
 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo – w przypadku gdy przedłożenie dokumentu udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestrów Dowodów Osobistych lub udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt