Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym @

OPIS SPRAWY

Jeśli posiadasz dowód osobisty z warstwą elektroniczną i utraciłeś czasowo kontrolę nad dokumentem, istnieje możliwość zawieszenia certyfikatów znajdujących się w dowodzie osobistym. Jeśli dokument chwilowo się zagubił, ale nie został skradziony ani uszkodzony, możesz zawiesić działanie warstwy elektronicznej na 14 dni.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie lub w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju 

KROK 2

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie (na żądanie) lub w Urzędzie (od ręki)

KROK 3

Złóż wniosek o cofnięcie zawieszenia

w ciągu 14 dni, gdy odzyskasz kontrolę nad dokumentem

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • zgłoszenia należy dokonać osobiście
 • sprawa załatwiana od ręki
 • możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
 2. Informacje o dowodzie
 3. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególe do dokonania tej czynności.
 4. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów dokonuje się:
  • osobiście w siedzibie urzędu dowolnej gminy,
  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
  • w formie dokumentu elektronicznego złożonego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
 5. Organ gminy osobie zgłaszającej zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów wyda, wolne od opłaty, zaświadczenie zawierające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.
 6. Osobie zgłaszającej zawieszenie lub cofnięcie certyfikatów w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.
 7. Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym podlegają zawieszeniu na okres 14 dni.
 8. Certyfikaty oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa po upływie 14 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów.
 9. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.
Informacje uzupełniające

Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym składany w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanymalbopodpisem osobistym.

Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów swojego dowodu jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP - zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistegolub na stronie: gov.pl.

Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu dziecka lub innej osoby jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznejePUAP lub na stronie: gov.pl.

Uwaga:

Po unieważnieniu dowodu osobistego należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wniosek w postaci papierowej można złożyć w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji po uprzednim internetowym zarezerwowaniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę) a także bez jej zarezerwowania:

 • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Krzemieniecka 2B
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia lub odwieszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP

druk do pobrania


 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia/odwieszenia certyfikatów swojego dowodu osobistego

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia lub odwieszenia certyfikatów dowodu dziecka lub innej osoby

formularz elektroniczny (ePUAP)


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt