Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego @

OPIS SPRAWY

Utratę dowodu osobistego lub jego uszkodzenie zgłoś pisemnie w organie dowolnej gminy na terytorium Polski. Zgłoszenia możesz dokonać także elektronicznie. Jeśli przebywasz poza granicami kraju, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia przez pełnomocnika składającego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiego zgłoszenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie lub papierowo, w Urzędzie lub przez pełnomocnika

KROK 2

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie lub pocztą (na żądanie), osobiście (od ręki)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której dowód został uszkodzony jest obowiązana niezwłocznie osobiście zawiadomić o tym organ dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoba przebywająca poza granicami kraju dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można dokonać:
  • na piśmie w postaci papierowej, w dowolnym urzędzie gminy opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem posiadacza zagubionego lub uszkodzonego dowodu osobistego;
  • za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej udostępnionej na stronie gov.pl.
   Uwaga!!!
   Potrzebujesz do tego profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).
 3. Konsulowi można zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego na piśmie w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.
 4. Zgłoszenia utraty w wyniku przestępstwa dokonuje się na Policji.
 5. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun lub kurator.
 6. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
 7. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, wolne od opłaty, zaświadczenie ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 8. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
 9. Unieważnienie dowodu osobistego osoby pełnoletniej w wyniku zgłoszenia utratydowodu skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL tej osoby w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Osoba ma prawo do wycofania tego zastrzeżenia.

Wizyta w urzędzie wymaga umówienia się.

Informacje uzupełniające
 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej utratę swojego dowodu osobistego jest dostępny na stroniegov.pl.
 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego jest dostępny na stronie gov.pl.
 • Właściciel dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu drogą elektroniczną lub dokonał zgłoszenia (konsulowi) za pomocą poczty lub telefaksu otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu na żądanie.
 • Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go do najbliższego urzędu dowolnej gminy w kraju lub konsulowi za granicą.
 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty ma obowiązek niezwłocznie przekazać ten dokument do najbliższego urzędu gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej (np. Poczta Polska - poprzez wrzucenie dowodu do skrzynki pocztowej) lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument właścicielowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić urząd gminy lub konsula o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnienia.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę). Uwaga: realizacja usługi możliwa jest także bez umówienia wizyty.

 • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
   • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
   • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
   • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w ePUAP

druk do pobrania


wzór do pobrania

formularz elektroniczny (gov.pl)


 • Uszkodzony dowód w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego

Do wglądu:

 • Posiadany dokument tożsamości (np. paszport)
 • Inny dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja studencka lub uczniowska, karta Polaka, itp.)
 • Pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt